Sadakat (Dostluk-Bağlılık)

Müslüman, başta Allah ve Resulüne, Ehl-i Beyt'e ve mânevi babası olan üstadına sâdık olacak. Ayrıca Devletine ve milletine de sâdık olacak. Bu sayılanlara hıyanet etmeyecek ve fikrini başka yöne kaydırmayacak. Hafiften fikri kaysa, büyük zarar görür.

İnsan, özellikle Mânevi rehberine çok sâdık olacak. Ebubekirvâri (Hz.Ebubekir r.a. gibi) sadakatini üstadına ispat edecek.

Bir salik (Tanrı Yolcusu), sadakatini ispat ettikten sonra, artık O'na "her kapı" açılır!

Sadakat, Tanrı Sıfatıdır. Tanrı'nın güzel adlarından biri "El Sâdik tir.

Sadakatin zıddı, hıyanettir. Tanrı hainleri sevmez. Ancak sadakat, Hak'ka olacaktır. Batıla sadakat olmaz!..(54)

Bazen bir saf Müslüman, sahte bir üstad'a bağlanır. Bağlanabilir. O'nun sahte olduğunu anladığı an; derhal O'nu terk edecektir. Bâtıla, sahteye sadakat göstermek, ahmaklıktır. Çünkü sadakat (bağlılık), Tanrı içindir. O kişi, "Tanrı Adamı" değilse; O'na sadakatte ısrar, sapıklık, bir nevi putperestliktir.

Ama üstadı Hak ise; insan, son nefesine kadar, O'nu terk etmeyecektir. Terk ederse, daha ne gerçek bir Tanrı Velisi O'nu kabul eder, ne de Tanrı'nın ve Peygamberinin (a.s.v.) yanında yüzü olur. (55)

Babasına hain olan Peygambere, Peygambere hain olan da Allah'a haindir. Çünkü gerçek pir, Peygamberin(a.s.v.)Vârisi, Vekili ve Tanrı yolcusunun da Mânevi-Mukaddes babasıdır.

Ayrıca Baba, bir tane olur. Peygambere (a.s.v.) bir kapıdan gidilir. Bir caminin kapılan çok olabilir. Ancak, insan o camiye,,her kapıdan bir anda giremez! İki babalı insan olamayacağı gibi; iki Mânevi Babalı Derviş (Tanrı yolcusu)de olmaz!

Bu durum, Tanrı'ya ve Elçisine (a.s.v.) kavuşuncaya kadar böyledir.

Seyr-i Sülük tamamlandıktan sonra, zaten her Dervişin Piri, Sultan-ı Evliya Abdulkadir-i Geylâni'dir (k.s.). Çünkü O aziz Velinin bir unvanı da, Şeyh-i külli Şeyh -Tüm Pirlerin Piri"dir.

Ayrıca insan, Devlete, millete ve arkadaşlarına da sadakatli olmalıdır. Onların aleyhine tavır takınmamalı, Onların muttali olduğu (farkına vardığı, bildiği) sırlarını, açıklamamalıdır.

Sâdık ve sadakatli insanı, herkes sever. Hainleri Hak da, halk da sevmez. Hainin cezası da ölümdür!.. Allah onu öldürür.

Tanrı bizi, kendi Zât-ı Pâki'nin, Peygamber Efendimizin (a.s.v.), Ehl-i Beyt'in, Mânevi Üstatlarımızın, Devlet ve milletimizin gerçek sâdık kişilerinden eyleye! Bizi hıyanetten koruya!..

Ziya Paşa;

"İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah,

Yardımcısıdır doğruların, Hazret-i Allah!.."der.

(54)-"Allah, hainleri sevmez."(EnfaL59)

(5S)-"iyi bil ki, Allah'ın Velilerine (dostlarına) korku yoktur. Ve Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki inandılar ve korundular. Dünyada da,âhirette de müjde onlaradır." (Yunus-62, 63, 64)

Paylaş: