Kaynakça

Kur'an-i Hakim ve Meal-i Kerim

Cilt: 1.2.3. H. Basri Cantay

Kur'an-i Kerim ve Yüce Meali Prof. Dr. Süleyman Ates.

Seyyid Abdulkadir Geylani

Sırrül Esrar, Çev. A.Akçiçek, Rahmet Yayınları 1964-İst.

Seyyid Ahmet Er Rufai Onların Alemi, Çev. A.Akcicek 1980-İst.

Prof. Dr. Abdulkadir Karahan

Müslümanlığın Temel Bilgileri, 1986 – İst.

Acluni, İsmail B.Muhammed Keşfu'I Hafa, Beyrut -1351/1952

Ahmed B. Hanbel Müsned

Aliyyül Kari Mevzuat ul Kübra

Beşyuz Hadis Ö. Nasuhi Bilmen

Binbir Hadis

Şemseddin Yeşil, 1983- İst.

Buhari, Ebu Muhammed B. İsmail

Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın.

Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi

Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. 1981- İst.

Ihya-u Ulumi'd Din

Gazali, C. 1-4, Bedir Yayin., 1974 -İst.

Kimya-yi Saadet

Gazali, Bedir Yayin 1972 - İst.

Ibn Mace

es- Sünen

Islam Tarihi, Hz. Muhammed ve Islamiyet

M. Asim Koksal, C. 1-12, İst.

İkiyüzelli Hadis

A. Himmet Berki, Diy. İşl. Bşk. Yayin.

Imam Ebu Yusuf

Kitab ul Haraç Terc. Ali Ozek, Bahar Yayin ., 1973 - İst.

Kazim Yardimci

Varlık, Bilmen Bas. 1974 - İst.

Kazim Yardimci

Islam'da Mezhepler ve Yükseliş, Anadolu Bas., 1988 - İzmir.

Kazim Yardimci

Günahsizlar, Ozmert Ofset, 1992- Malatya

Kirk Hadis

Sadreddin Konevi, Terc. Harun Unal, Vahdet Yayin. 1984- İst.

Kudsi Hadisler

C.l-2, Terc. Ahmet Varol, Madve Yayin. 1991-İst.

Malik B. Enes Muvatta, C.l-2, 1982-İst.

Mevlana, Celaleddin-i Rumi Mesnevi, C. 1-6, M.E.B. Yayin.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Rubailer, Çev. Abdulbaki Gölpınarlı

Necmuddin Küibra

Tasavvufi Hayat Çev. Mustafa Kara, Degah Yayin. 1980- İst.

Nevevi

Riyazüi's Salihin, Bedir Yayin. 1974-İst.

Sahih-i Müslim

Terc. M. Sofuoglu, Irfan Yayın. 1970 -İst.

Tac Tercümesi

Bekir Sadak. C.1-3 ,1973 -İst:

Tirmizi

Riyazüs Salihin, Diy. İşl. Bşk. Ya.

Suyuti, Celaleddin

Camius Sagir, Abdullah Aydin, 1977-İst.

Y.Nuri Oztürk

Kendi Sozleriyle Hz. Muhammed, Yeni Boyut Yay. 1990

Paylaş: