Fikir uçurmak

Salik, kuş avcılığı yapmayacak.

Kuş avcılığının Tasavvuftaki anlamı;"Düşünce"dir. Düşünce, fikir; kuşa benzer. Türlü düşüncelere dalan, durmadan türlü "zan" ve "varsayımlarla" uğraşır. Fikir semasında, yani düşünce göklerinde uçar. Bir yerde durmaz. Sağa-sola uçar. Her dala konar. Doğruyu bulduğunu zannederler. Ama bir türlü rahat edemez. Bir daldan bir dala konar durur... Bir türlü"çelişkilerden" kurtulamaz...

Ancak, Tanrı Yolcusu, "İnsan-ı Kâmili bulduktan sonra", gerçeğe kavuştuğunu bilir. (240) Artık, Ondan ayrılmaz. Kâmil'in Yolu'nun sonunun, "Allah'ın Zâtı" olduğunu bilir. Çünkü İnsan-ı Kâmil, Allah'ın aynasıdır. (241) Onun nefsi, Kur'an'dır. Kur'an da, gerçeğin tâ kendisidir. (242)

Ayrıca kuşlar, "Gök ehli" sayılır. Onlar, yeryüzünde yuva yapar, gökte uçarlar. "Gök ehli" olmaları, Kutsi Ruhlar ve Melekler gibi semalarda uçmalarıdır. Bu nedenle "kuş avcılığı"yapmak Saliklere yasak edilmiştir. Çünkü Salikin gayreti (çabası) "Gök ehli" olmaktır.

Kuşlar güzel sesleri ve renkleri ile dünyamızın süsleridirler. Saliklerin ağaçları korumalarının bir nedeni de, kuşların yuvalarının ve yavrularının onlar üzerinde olmalarındandır.

Ağaçlar, kuşların evleridirler. Sabah-akşam, gün doğmadan ve battıktan sonra, toplu halde yuvalarında "Allah'ı zikreder, tesbih eder'ler. O doyum olmayan güzel sesleriyle toplu halde, sabahın ve akşamın zikrini ve tesbihini yaparlar.

(240) Mevlana, divanındaki bir gazelinde, "Kırk yıllık akıl, beni düşüncelere daldırmıştı. Altmışiki yaşımda av oldum da tedbirlerden kurtuldum" der.(Mevlâna, Divan, S.29, Çev. A.Gölpınarlı, Ist.1971)

(241) Resûlullah (a.s.v.) buyuruyor: "Allah, Âdem'i kendi suretinde yarattı". Sadreddin Konevi, 40 Hadis,Terc.Harun Ünal,ist.l984. Kaynaklar: Keşfu'l Hafa, Müslim, Buharı, Ahmed b.Hanbel-müsned

(242) Daha geniş bilgi için bk. VARLIK "Olgun İnsan'la ilgili konu lar", Kâzim Yardımcı, Ist.1974. Genel Dağıtım: Doğan Dağıtım-

Malatya

Paylaş: