Tohum ve Toprak

İşte ilk însan, Adem iç ve dış âlemi bünyesinde topla­mış böyle bir çekirdektir. O çekirdekten, “İnsanlık Âlemi” zuhur etmiştir. Sanki Havva ile birleşerek; Havva Annemiz ‘toprak’ olmuş, Âdem’in özü de ‘tohum’… O tohumdan bü­yük bir ağaç olmuştur. (100) Bir tohum ya da bir çekirdek top­rağa ekilse büyük bir ağaç olur. Binlerce çiçek açar. Çiçekle­rin bir kısmı dökülür. Geriye kalanlar, tatlı meyveler olur. Ve bunlardan yüzlerce çekirdek oluşur,..Bir tek çekirdek, binler

olur!…

İşte ilk çekirdekten, ilk İnsan (Beşer-Âdem)’bir’ iken, ‘bin’ olmuşun. Örnek olarak ağaçtan verilen maksat, çekirdek­tir. Ağacın meyvesidir. ‘Bir’ çekirdeğin ‘bin’ olmasıdır. İnsan’dan maksat, çekirdeğin oluşmasıdır. Bir çekirdek bin, bir insan da bin olduğuna göre ,’ Kemâl- Kutsallık’ takyid edile­me?,, yani sınırlanamaz.

Bir Kâmil de bin olur. Bu nedenle nasıl ki, İlk çekip dek’ten türeyen çekirdekleri inkâr edemiyoruz ve çekirdekler­den de sağlam olanları seçip, tekrar ekip çoğaltabiliyoruz. Bu­nun gibi, “irşâd” konusunda da İlk İnsan, Tanrının Kutsal Ruhu’nu taşıyan ‘Kâmil İnsan-Âdem’in çocuklarından da isti­datlı (yetenekli) olanları da Allah’ın Yolu’nda yetiştirip ‘însan-ı Kâmil’ yapmak mümkündür.

Meyveler, koruklardan oluşur. Çiğ koruktan, pişkin meyve olur. ‘Çiğ’ insandan da ‘Pişkin İnsan’ oluşur. Yeter ki İnsan, “İnsanlığım” bilsin. İnsan, Kâmil-Olgun İnsan olmak istersin. Bu nedenle, Hak’kın Hazinesi İnsan’dır. Bu hazine hiç kimsenin tekeline verilmez. Her însan bir çekirdektir (Ye­ter ki çekirdek bozulmamış olsun; ekilebilir, sağlam çekirdek olsun). Her çekirdekten de bir ağaç meydana gelir,

Bir kâmil İnsan’ın mektebinden de (dergâhından) bin Kâmil zuhur edebilir.

Bu nedenle, kutsallık. Yücelik bir veya birkaç İnsana tah­sis edilemezTahsis edilirse, yani özelleştirilirse, durum gerçekkaynağın, kaybeder. Tabulaştırma (putçuluk)başlar.

 

(100) Varlık ağacı bîrdîr.Kökü Ahadiyet, dalları mertebeler ,Meyvesi insan-ı Kâmil’dir. Hepsi de O Tek ve Kenarsız Ezeli ve Ebedi olan Nur-Işık deryası Tanrı’dır. “Allah bir, Resul Hak” deyiminin gerçek anlamı bu mânayadır. Yani Vücut-Varlık Bir, Kâmil-Olgun insan gerçek demektir. Var bir, belirtisi yedi’dir gerçeğine bir tek deniz ve birbirine bağlı sahile doğru uzanan ‘yedi dalgayı ör­nek verebiliriz. Bu Yedi mertebenin sırrı, Tanrı Nuru’nun altı renkte belirme-sindendir. (VARLIK ve GÜNAHSIZLAR’dan)

← Önceki

Sonraki →