Hz. Âdem ve İnsan-ı Kâmil hakkında Âyetler

—–“Âdeme isimlerin tümünü öğretti, sonra onları Melekle­re sunup: ‘haydi, doğru iseniz, onların isimlerini bana söyle­yin’ dedi. (Bakara-31).

—–“(Allah) dedi ki: ‘Ey Âdem, bunlara onların isimlerini haber ver’. (Âdem), bunlara onların isimlerini haber verince (Allah): ‘Ben size, Ben Göklerin ve Yerin gayblarını bilirim, Sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlediğinizi ‘ bilirim dememiş miydim?”dedi”. (Bakara-33).

—– “Meleklere: ‘Âdem’e secde edin demiştik. Hemen Secde ettiler, yalnız iblis diretti, böbürlendi, inkarcılardan oldu”. (Bakara-34).

—– “Dedik ki: ‘Ey Âdem, Sen ve eşin Cennet’te oturun. On­dan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, ama şu ağaca yaklaşma­yın, yoksa zalimlerden olursunuz!” (Bakara-35).

—– “Âdem Rabbinden birtakım kelimeler Öğrendi (Onlarla Rabbine yalvardı) O da bunun üzerine, O’nun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden, kulunun günahından geçendir. Çok esirgeyendir”. (Bakara-37).

—– “Allah Âdemi, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip, âlemlere üstün kıldı”. (Âl-i İmran-33).

—– “Allah yanında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: O’nu topraktan yarattı, sonra O’na ‘Ol!’ dedi, artık olur…” (Âli- İmran-59).

—– “Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da Melekle­re: ‘Âdem’e Secde edin!” dedik; “Hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi,O, secde edenlerden olmadı”. (Â’raf-11).

—– (Sonra Allah Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem, Sen ve eşin Cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin, fakat şu ağaca yak­laşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz”. (Â’raf-19).

—–“Ey Âdem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi….

Takva (Allah’tan sakınma) daha hayırlıdır”……(Â’raf-26).

—– “Ey Âdem oğulları, şeytan, Ana-Babanızı… Cennetten çı­kardığı gibi, sizi de bir belâya düşürmesin! Çünkü O ve çev­resi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler… (A’raf-27).

—–“Ey Âdem oğulları! Size kendi içinizden Elçiler gelip, size Âyetlerimi anlattıkları zaman (günahlardan) korunup (kendi­sini) düzeltenlere korku yoktur ve Onlar üzülmeyeceklerdir”. (A’raf-35).

—– “Allah tarafından size Nur, her şeyi açık anlatan Kitap geldi”. (Yunus-57).

—– “Sonra O’nu (Âdem’i) aşağıların en aşağısına gönder­dik…” (Tin-5).

—–“Sizi Ondan yaptık, Ona iade edeceğiz, yine ikinci bir se­fer yine O’ndan çıkaracağız”. (Tâ Hâ-55).

—– “O’na Ruhumdan üfledim”. (Sâd-72).

—– “Onlara, Allah’ın günlerini hatırlat”. (İbrahim-5).

—– “O’na canibimizden -ötelerden- ilim vermiştik”.(Kehf-65)

—–“İki deniz yürür, karşılaşır; hatta mahcuplara göre birle­şir, fakat aralarında berzah insan-ı Kâmil- vardır, şaşmaz­lar”. (Rahman -20).

—– “Cin ve İnsi bana ibâdet etmeleri için yarattım”.(Zariyat-56).

—– “Biz, O’nu Kudsi Ruh’la teyid ettik”. (Bakara-87).

—–“Herkim yaradanına kavuşmayı diliyorsa, yarar iş gör­sün. Yaradanına yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin”. (Kehf-11O),

—–“Yüzler vardır, tazedir, parlar O günde….” (Kıyamet-22).

—–“İster Allah deyiniz, ister Rahman; hangisini çağırırsanız çağırınız; Güzel isimlerin hepsi O’nundur”, (İsra-110).

—–“Biz, insanı karışık sudan yaptık; O’nu tecrübe ede­riz”.(İnsan-2}.

—–“Onları, takva kelimesi ilzam etti”. (Fetih-26).

—–“Lâ ilâhe illallah cümlesi Onlara okunduğu zaman büyüklenirler”. (Saffat-35).

—–“Şunu bil ki, “Lâ ilâhe illallah -Allah’tan başka ilâh yok­tur; sonra Senin ve kadın ve erkek Mü’minlerin günahına ba­ğış talebinde bulun!” (Muhammed-19).

—– “Allah, tevbekârları sever; Pak, temizleri sever”.(Baka­ra-222).

—–“O öyle bir Allah’tır ki, kullarından tevbeyi kabul eder; hatalarından geçer”. (Şûra-25).

—–“Kim teybe ve iman eder, iyi iş yaparsa, Allah böyle bir kesimin kötülüklerini, iyiliğe çevirir”? (Furkan-70).

—–“Günahına, bağış talebinde bulun”. (Muhammed-19).

—– “Söyle, Ben yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyo­rum; ancak Ehl-i Beyt’ime, bağlılık, sevgi…” (Şûra-23).

—– “Mü’minler Onlara denir ki; Allah anıldığı zaman, Kalp­leri titrer”. (Enfal-2).

—– “Ayık olunuz, Allah’ın Veli kullarına; korku yoktur. On­lar mahzun da olmazlar”. (Yunus-62).

—– “Güzel Kelâm, O’na varır; iyi işler, O’na yükselir”. (Fatir-10).

—– “Sen, kesin olarak bil ki; Kur’anı, Hâkim ve Âlim-Zâtın katından aldın (vasıtasız aldın)”. (Neml-6).

—–“Vahyi, tamam almadan acele ile Kuran’ı okumaya baş­lama”, (T â Ha-114).

—– “Biz Seni (ya Muhammed) ancak Âlemlere Rahmet ola­rak gönderdik”. (Enbiya-107).

—– Affı al, iyilik için emir ver. Bilmezlerden kaç” (Â’raf-199).

—– “Nefsini tezkiye eden (arınan), kurtuldu”. (Şems-9).

—–“Bir kimsenin sinesini Allah açarsa, O Rabbi tarafından verilen bir Nur üzerine yürür. Kalpleri Allah’ı anmaya karşı katılaşan kimselere yazıklar olsun”. (Zümer-22).

—–“Gecenin bir kısmım ibâdetle geçir; Bu Sana mahsus­tur”. (İsra-79).

—– “Allah, gerçekten, Peygamberini rüya ile doğruladı. İnşaallah Mescid-i Haram’a emin olarak gireceksiniz”. (Fetih-27).

—–“Ben Allah’a basiretle davet ederim; Bana uyan da aynı yoldadır”. (Yusuf-108).

—–“Veli olan Mürşid”. (Kehf-17).

—– “Günahları, Onlardan alındı; Özleri hoş oldu”. (Muhammed-2).

← Önceki

Sonraki →