Kaynakça

Kur’an-ı Hakim Ve Meâl-i Kerim Hasan Basri Çantay Cilt: 1., 2., 3.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

Prof. Dr. Süleyman Ateş

İncil Çağdaş Yeni Çeviri, 1988-İstanbul.

Kitab-ı Mukaddes

Seyyid Abdülkadir Geylâni

Sırrül Esrar, Çev. A.Akçiçek, Rahmet Yayın. 1964-İstanbul

Aclûni. İsmail b. Muhammed Keşfu'l Hafa, Beyrut- 1351/1952

Ahmed b. Hanbel, Müsned

Aliyyül Kâri, Mevzuat ül Kübra

Ansiklopediler

Buhari, Ebu Muhammed b. İsmail, Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın.

Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi

Çev. A. Fikri Yavuz. Sönmez, Neşr. 1981 - İstanbul.

Gazali

İhyau Ulumi'd Din, C. 1-4, Bedir Yayın. 1974-İstanbul.

Gazali

El Mınkuzu min ed Dalâl - Dalâletten Hidâyete, MEB Yayın.

İbn Mâce, Sünen

Kâzim Yardımcı

Varlık, Bilmen Basımevi, 1974 - İstanbul.

Kâzim Yardımcı

İslâm'da Mezhepler ve Yükseliş, Anadolu Basımevi, 1988-İzmir.

Kâzim Yardımcı

Günahsızlar, Özmert Ofset, 1992-Malatya.

Kâzim Yardımcı

İnsanda Yükselme, Özmert Ofset, 1992-Malatya.

Kırk Hadis

Sadreddin Konevi, Terc. Harun Ünal, Vahdet Yayın. 1984-İstanbul.

Kudsı Hadisler

C. 1-2, Tere. Ahmet Varol, Madve Yayın. 1991-İstanbul.

Hz. Muhammed Ve Kur'an-ı Kerim

Lord John Davenport, Çev. M.S.S.P. Arar Yayın. Ankara Üni. Basımevi - 1967 - Ankara.

Ebu'l Hasan En Nedvi,

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı,

Petek Yayın. - İstanbul.

Mâlik b. Enes

Muvatta, C. 1-2, 1982-İstanbul

Mevlâna Celleddin-i Rumi Mesnevi, C. 1-6, MEB Yayın.

Necmüddin Kübra

Tasavvufi Hayat, Çev. Mustafa Kara, Dergâh Yayın. 1980 İstanbul.

Nesâi Sünen

Sahih-i Müslim

Terc. M. Sofuoğlu. irfan Yayın. 1970 - İstanbul.

Şah Veliyullah Dehlevi

El Fevzu'l Kebir fi Usûli't Tefsir. Terc. Mehmet Sofuoğlu,

Çağrı Yayın. 1978-İstanbul.

İbn Sâ'd, Tabakat

Tâc Tercümesi

Bekir Sadak, C. 1-3. 1973 - İstanbul.

Tirmizi

Riyazü's Salihin. Diy. İşl. Bşk. Ya.

Suyûti, Celâleddin

Camius Sağır, Terc. Abdullah Aydın, 1977 - İstanbul.

Y. Nuri Öztürk

Kendi Sözleriyle Hz. Muhammed,

Yeni boyut Yayın.. 1990 - İstanbul

Paylaş: