Hz. Âdem ve İnsan-ı Kâmil hakkında Âyetler

-----"Âdeme isimlerin tümünü öğretti, sonra onları Meleklere sunup: 'haydi, doğru iseniz, onların isimlerini bana söyleyin' dedi. (Bakara-31).

-----"(Allah) dedi ki: 'Ey Âdem, bunlara onların isimlerini haber ver'. (Âdem), bunlara onların isimlerini haber verince (Allah): 'Ben size, Ben Göklerin ve Yerin gayblarını bilirim, Sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlediğinizi ' bilirim dememiş miydim?"dedi". (Bakara-33).

----- "Meleklere: 'Âdem'e secde edin demiştik. Hemen Secde ettiler, yalnız iblis diretti, böbürlendi, inkarcılardan oldu". (Bakara-34).

----- "Dedik ki: 'Ey Âdem, Sen ve eşin Cennet'te oturun. Ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!" (Bakara-35).

----- "Âdem Rabbinden birtakım kelimeler Öğrendi (Onlarla Rabbine yalvardı) O da bunun üzerine, O'nun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden, kulunun günahından geçendir. Çok esirgeyendir". (Bakara-37).

----- "Allah Âdemi, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip, âlemlere üstün kıldı". (Âl-i İmran-33).

----- "Allah yanında İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir: O'nu topraktan yarattı, sonra O'na 'Ol!' dedi, artık olur..." (Âli- İmran-59).

----- "Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da Meleklere: 'Âdem'e Secde edin!" dedik; "Hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi,O, secde edenlerden olmadı". (Â'raf-11).

----- (Sonra Allah Âdem'e hitab etti): "Ey Âdem, Sen ve eşin Cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz". (Â'raf-19).

-----"Ey Âdem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi....

Takva (Allah'tan sakınma) daha hayırlıdır"......(Â'raf-26).

----- "Ey Âdem oğulları, şeytan, Ana-Babanızı... Cennetten çıkardığı gibi, sizi de bir belâya düşürmesin! Çünkü O ve çevresi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler... (A'raf-27).

-----"Ey Âdem oğulları! Size kendi içinizden Elçiler gelip, size Âyetlerimi anlattıkları zaman (günahlardan) korunup (kendisini) düzeltenlere korku yoktur ve Onlar üzülmeyeceklerdir". (A'raf-35).

----- "Allah tarafından size Nur, her şeyi açık anlatan Kitap geldi". (Yunus-57).

----- "Sonra O'nu (Âdem'i) aşağıların en aşağısına gönderdik..." (Tin-5).

-----"Sizi Ondan yaptık, Ona iade edeceğiz, yine ikinci bir sefer yine O'ndan çıkaracağız". (Tâ Hâ-55).

----- "O'na Ruhumdan üfledim". (Sâd-72).

----- "Onlara, Allah'ın günlerini hatırlat". (İbrahim-5).

----- "O'na canibimizden -ötelerden- ilim vermiştik".(Kehf-65)

-----"İki deniz yürür, karşılaşır; hatta mahcuplara göre birleşir, fakat aralarında berzah insan-ı Kâmil- vardır, şaşmazlar". (Rahman -20).

----- "Cin ve İnsi bana ibâdet etmeleri için yarattım".(Zariyat-56).

----- "Biz, O'nu Kudsi Ruh'la teyid ettik". (Bakara-87).

-----"Herkim yaradanına kavuşmayı diliyorsa, yarar iş görsün. Yaradanına yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin". (Kehf-11O),

-----"Yüzler vardır, tazedir, parlar O günde...." (Kıyamet-22).

-----"İster Allah deyiniz, ister Rahman; hangisini çağırırsanız çağırınız; Güzel isimlerin hepsi O'nundur", (İsra-110).

-----"Biz, insanı karışık sudan yaptık; O'nu tecrübe ederiz".(İnsan-2}.

-----"Onları, takva kelimesi ilzam etti". (Fetih-26).

-----"Lâ ilâhe illallah cümlesi Onlara okunduğu zaman büyüklenirler". (Saffat-35).

-----"Şunu bil ki, "Lâ ilâhe illallah -Allah'tan başka ilâh yoktur; sonra Senin ve kadın ve erkek Mü'minlerin günahına bağış talebinde bulun!" (Muhammed-19).

----- "Allah, tevbekârları sever; Pak, temizleri sever".(Bakara-222).

-----"O öyle bir Allah'tır ki, kullarından tevbeyi kabul eder; hatalarından geçer". (Şûra-25).

-----"Kim teybe ve iman eder, iyi iş yaparsa, Allah böyle bir kesimin kötülüklerini, iyiliğe çevirir"? (Furkan-70).

-----"Günahına, bağış talebinde bulun". (Muhammed-19).

----- "Söyle, Ben yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyorum; ancak Ehl-i Beyt'ime, bağlılık, sevgi..." (Şûra-23).

----- "Mü'minler Onlara denir ki; Allah anıldığı zaman, Kalpleri titrer". (Enfal-2).

----- "Ayık olunuz, Allah'ın Veli kullarına; korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar". (Yunus-62).

----- "Güzel Kelâm, O'na varır; iyi işler, O'na yükselir". (Fatir-10).

----- "Sen, kesin olarak bil ki; Kur'anı, Hâkim ve Âlim-Zâtın katından aldın (vasıtasız aldın)". (Neml-6).

-----"Vahyi, tamam almadan acele ile Kuran’ı okumaya başlama", (T â Ha-114).

----- "Biz Seni (ya Muhammed) ancak Âlemlere Rahmet olarak gönderdik". (Enbiya-107).

----- Affı al, iyilik için emir ver. Bilmezlerden kaç" (Â'raf-199).

----- "Nefsini tezkiye eden (arınan), kurtuldu". (Şems-9).

-----"Bir kimsenin sinesini Allah açarsa, O Rabbi tarafından verilen bir Nur üzerine yürür. Kalpleri Allah'ı anmaya karşı katılaşan kimselere yazıklar olsun". (Zümer-22).

-----"Gecenin bir kısmım ibâdetle geçir; Bu Sana mahsustur". (İsra-79).

----- "Allah, gerçekten, Peygamberini rüya ile doğruladı. İnşaallah Mescid-i Haram'a emin olarak gireceksiniz". (Fetih-27).

-----"Ben Allah'a basiretle davet ederim; Bana uyan da aynı yoldadır". (Yusuf-108).

-----"Veli olan Mürşid". (Kehf-17).

----- "Günahları, Onlardan alındı; Özleri hoş oldu". (Muhammed-2).

Paylaş: