Hz.Meryem Hakkında Kur'an-ı Kerim'den Âyetler

-- "O'nu doğurunca -Allah Onun ne doğurduğunu bilirken yine şöyle dedi: 'Rabbim ! Onu kız doğurdum, erkek, kız gibi değildir. O'na Meryem adını verdim. O'nu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum". (Âl-i İmran-36).

-- "Rabbi Onu güzel bir şekilde kabul buyurdu; O'nu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya'yı da O, (O'nun bakımına) memur etti. Zekeriya, O'nun yanına, mâbede her girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. 'Ey Meryem! Bu Sana nereden?' derdi. (O da) 'Bu, Allah tarafından' derdi. "Zira Allah, dilediğine hesapsız rızk verir". (Âl-i İmran-37).

-- "Melekler demişti ki: 'Ey Meryem, Allah Seni seçti, temizledi ve seni dünyaların kadınlarına üstün kıldı". (Âl-i İmran-42).

-- "Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber eğil!" (Âl-i İmran-43).

-- (Ey Muhammed) "Bunlar Sana Vahyettiğimiz görünmez âlemin (Gayb) haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken Sen onların yanında değildin; Çekiştikleri zaman da Sen yanlarında değildin". (Âl-i İmran-44).

-- "Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından;" (Nisa-156).

-- “Allah, Meryem oğlu Mesih"tir, diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: 'Öyle ise Allah, Meryem oğlu Mesih'i, Annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese? Allah'a karşı kimin elinde bir şey var?' Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şey O'nundur. O, dilediğini yaratır, Allah, her şeyi yapabilendir". (Mâide-17)

- "Andolsun! 'Allah, ancak Meryem oğlu Mesih'tir, diyenler; elbette kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: 'Ey İsrâil oğulları, Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki, Allah O'na Cenneti haram etmiştir ve O'nun varacağı yer ateştir; Zalimlerin yardımcıları yoktur!" (Mâide-72).

- "Meryem oğlu Mesih, bir Elçi'den başka bir şey değildir. O'ndan önce de Elçiler gelip geçmiştir. Annesi de dosdoğrudur, ikisi de (Öteki insanlar gibi) yemek yerlerdi. (Yaşamak için yemeğe muhtaç olan nasıl ilâh olabilir?) Bak, Onlara nasıl Âyetleri açıklıyoruz. Sonra bak nasıl(Hak'tan) çevriliyorlar!?" (Mâide-75).

- "Hahamlarını ve rahiplerini, Allah'tan ayrı Rab'ler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa, kendilerine yalnız Tek İlâh olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Ortak koştukları şeylerden münezzehtir". (Tevbe-31).

- "Kitap'ta Meryem'i de an. Bir zaman O, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. (Evinde veya mâbedde bir kenara çekilip kendini ibâdete vermişti)."

- Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de Ruhumuzu O'na gönderdik. (O), O'na düzgün bir insan şeklinde göründü.

- (Meryem) Dedi ki; "Ben, Senden çok esirgeyici (Allah'a) sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)."

- (Ruh): "Ben, dedi, sadece Rabbinin Elçisiyim: Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim diye (geldim)".

- "Benim nasıl oğlum, olur? dedi. Bana bir insan dokunmadı ve ben iffetsiz de değilim".

- (Ruh)-."Öyledir, dedi, Rabbin: O, Bana kolaydır. O'nu insanlara, (kudretimizi gösteren) bir işaret ve bizden bir rahmet kılmak için (bunuyapacağız)' dedi " ve iş olup bitti.

- (Meryem), Ona gebe kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi.

---Doğum sancısı Onu, bir hurma dalı(nın altı)na getir di: "Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim!"

---Altından (veya su arkasından)şöyle seslenildi:" Üzülme Rabbin, altındakini büyük bir lider yaptı".

---"Hurma dalını sana doğru silkele, üzerine, olmuş taze hurma dökülsün".

---Ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: "Ben Rahman için(susma) oruc(u)adadım. Bugün hiç bir insanla konuşmayacağım" de.

---(Meryem)Onu taşıyarak kavmine getirdi: "Ey Meryem, dediler. Sen tuhaf bir iş yaptın.

---Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi (Sen ne yaptın böyle)?

---(Meryem, konuşmaları için) Onu gösterdi. Dediler ki: "Beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?"

---(İsa):"Ben, Allah'ın kuluyum, dedi. (O), Bana Kitap verdi: Beni Peygamber yaptı.

---"Beni, bulunduğum her yerde insanlara mübarek kıldı. Sağ olduğum sürece, bana namaz kılmayı, Zekât vermeyi emretti"?

---"(Beni), Anneme iyilik eder(kıldı) beni başkaldıran bir zorba yapmadı".

---"Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de (Allah'tan) bana esenlik verilmiştir."

----"İşte Meryem oğlu İsa. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, 'gerçek söz' olarak budur".

---"Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O, (böyle şeylerden) Yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, o da olur!"

---"Şüphesiz Allah benim de Rabbim, Sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin". İşte doğru yol budur.

----- "Kendi aralarında hizipler (çeşitli görüşteki insan toplulukları, muhtelif partiler, bölükler), ayrılığa düştüler. (Kimi: İsa, Allah'ın oğludur, kimi Allah ile beraber bir ilâh'tır, kimi Allah'ı meydana getiren üç esastan biridir, diyerek ihtilaf ettiler) Artık, büyük bir günü görmektenötürü vay kâfirlerin haline!"

----- "Bize geldikleri gün ne güzel işitir, ne güzel görürler. Ama O zalimler, bugün apaçık sapıklık içindedirler.

----- (Habibim) Onları hasret gününe karşı uyar ki, O zaman kendileri (her şeyden) habersiz bir halde inanmamakta ısrar ederlerken, iş bitirilmiş olur.

----- Arza ve üzerinde bulunanlara biz vâris olacağız; Biz! Ve Bize döndürüleceklerdir, (Meryem Suresi Âyetler: 16-40)

----- "Meryem, oğlunu ve annesini (de kudretimize) bir işaret kıldık ve Onları oturmaya uygun çeşmeli bir tepeye yerleştirdik" (Mü'minun-50).

----- "Biz Peygamberlerden, (verdiğimiz Elçilik görevini yapmak ve Hak Dine davet etmek hususunda) kuvvetle ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan (evet) Onlardan sapasağlam söz almıştık". (Ahzab-7).

----- "Meryemoğlu, bir misal olarak anlatılınca hemen kavmin O'ndan (haklı çıktıklarına bir delil bulduklarını sanarak) bağrışmaya başladılar". (Zuhruf-57).

----- "Sonra bunların peşinden ard arda Peygamberlerimizi gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. O'na İncil'i verdik ve O'na uyanların kalplerine şefkat ve rahmet (duygusu) koyduk, icad ettikleri ruhbanlığı biz onlara yazmamıştık, yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için (onu kendileri icad ettiler) Fakat Ona gereği gibi de uymadılar. Biz de Onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. Fakat Onlardan birçoğu da yoldan çıkmışlardır". (Hadid-27).

----- "Meryem oğlu İsa da: 'Ey İsrâil oğulları, ben size Allah'ın Elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı

ve benden sonra gelecek, AHMED adında bir Peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)', demişti. Fakat (İsa'nın müjdelediği Elçi) Onlara apaçık delillerle gelince: 'Bu apaçık bir büyüdür' dediler". (Saf-6).

"(Yine Allah, inananlara) İmran'ın kızı Meryem'i de (misal verdi). O ki fercini (ırzını) korudu. Biz de O (nun rahmine) Ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve Kitaplarını tastık etti ve gönülden itaat edenlerden oldu". (Tahrim-12).

Paylaş: