Dört Rakamındaki Gizli Bazı Gerçekler

Yukarıda anlatılan dört makam sırrından dolayı, bir çok önemli ve İslâmi gerçekler dörttür. Ayrıca, her makamın 3 alemi vardır. Üç ile dördü çarpınca, 12 olur. 12 rakamında gizli sırlar vardır. Tanrının 12 tevhid adı vardır.Bu adlar gizlidir. Binbir esmanın içindedir. “La ilahe illallah” 12 harftir. Ve “Muhammeden Resulullah” da 12 harftir. (Arapça harflerle) Güneşin 12 burcu vardır. Hazret-i Yakub‘ un 12 oğlu, Hazret-i İsa’nın 12 Havarisi ve Hazret-i Muhammedd’in soyundan 12 Ehl-i Beyt İmamı vardır. Gece gündüz 12’ şerden 24 saatdir. Hazret-i Peygamberin kutsal soyundan 12 kutsal varisi olan Ehl-i Beyt İmamları: İmam–ı Aliyyül Mürteza, İmam –ı Hasan, İmam–ı Hüseyin, İmam–ı Ali Zeynel Abidin, İmam–ı Muhammed Bakır, İmam–ı Cafer–i Sadık, İmam –ı Musa–i Kâzım, İmam–ı Âli Rıza, İmam–ı Muhammed Naki,İmam-ı Ali Taki, İmam–ı Hasan el Askeri ve Mehdi Al–i Resul Sahib–i Liva, İmam–ı Muhammed Mehdi R.A. Hazretleridir. Bu kutsal Ehl-i Beyt İmamları, hakikat güneşi Hazret–i Muhammed’in Burçları–Duraklarıdır. Muhammed Güneşini arayanlar, Onu ancak bu kutsal burçlarda–duraklarda–bulabileceklerdir.

Bu nedenle imanın şubelerinden bir şubesi de, Hazret –i Muhammed’ in Ehl – i Beytini çok sevmek oldu. Namazın farzı da 12 dir.

4 rakamındaki gizli gerçeklere gelince: Onlar da 4 makam sırrındandır. Aşağıda sıralanmıştır:

1- Tanrının kutsal kitabı : Kur’an, İncil, Zebur, Tevrat dört kitaptır.

2- Kendisine kitap inen Elçi dörttür. Muhammed, İsa, Davud ve Musa

3- Tanrının Meleklerinin büyükleri dörttür : Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail

4-Kur’an’da Tanrının varlığı ve tekliği ile ilgili , İhlas Suresi dört ayettir.

5- Kabe’nin 4 duvarı vardır.

6-Hazret – i Muhammed’in Ehl-i Beyti dörttür: Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin

Ehl-i Beytin Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin Hazretleri olduğuna dair, İmam-ı Ahmed bin Hambel’in Müsned’inde çok önemli bir hadis vardır. İmam-ı Hambel, Müsned isimli kitabında, Peygamberimizin pak zevcesi Ümmü Seleme annemizden rivayet edilen bir hadise önemle yer verilmiştir. Hadis şöyledir:

Ümmü Seleme; “Ben odamda, ibadet ile meşgul idim, gördüm ki, Peygamberin kızı Fatıma geldi. Peygamberin elini öpüp önünde oturdu. Derken kocası Ali geldi,O da yanına oturdu.Derken oğulları Hasan ve Hüseyin geldiler.Onlarda Peygamberin huzurunda oturdular. Peygambere Yemen’den gönderilmiş, deve yününden örme kırmızı ve büyük bir aba vardı. Bu abayı onların üstüne örttü. Bu sırada, Cebrail geldi ve Ahzab Suresindeki :

“İnnema yüridüllahi li yüzhibe ankümürricse ehlel beyti ve yütehhireküm tethira – Ey Peygamberin Ehl-i Beyti, Tanrı sizden kiri giderip, tastamam tahir ve mutahhar –tertemiz , pak olmanızı irade etti – diledi” (Ahzab, 33) ayetini Peygambere okudu. Bunun üzerine, Peygamber Aleyhisselam, ellerini kaldırdı ve aba altındakiler önünde olduğu halde, Ya Rabbi, işte benim Ehl-i Beytim bunlardır. Sen onları tastamam tahir – tertemiz, pak eyle” diye dua etti. Bu duayı iki kere yaptı. Bu olayı gören ben; “Ya Resulullah,ben de Onların arasında yok muyum? Dedim, senin de sonun hayırlı,seninde sonun hayırlı, buyurdular” İşte Al-i Aba diye adlanan,başta Peygamber olmak üzere, bu dört büyük kişi, Peygamberin Ehl-i Beyti’dir. Onlar hakkında Tanrı “ Kül la es’elüküm aleyhi ecren illel mevedete fil kurba” (Şura, 23) ayeti ile Peygamberin akrabalarını sevip meveddet etmemizi emretmiştir. Ehl-i Beyti sevmek, Peygamberi sevmektir. Peygamberi seven Allah’ı sevmiş olur.

7- Peygamberimizin büyük halifeleri dörttür. Bunlar Peygamberin en sadık yarı ve yardımcılarıdır. Hazret–i Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali’dir.

8- İslamda, Hak Mezheb dörttür. Hanifi, Şafii, Maliki ve Hanbeli

9- Peygamber Efendimizin Varislerinden ve Hasan, Hüseyin soyundan Aktab-ı Arbaa –dört kutup – diye tanınan gavslar dörttür. Bu zatlar, başta en büyük Tasavvuf Bilgini ve Tanrı Arifi ve aynı zamanda Sultan-ı Evliya olan büyük Veli, Seyyid Abdül Kadir-i Geylani ve Tasavvuf , irfan, fıkıh ilminde çok ileri geniş bir bilgiye sahip olan, Bab-ı Ali – Hazreti Ali’nin kapısı ile lakabı ile tanınan bir çok Velilerin hatem-

32

ül Evliya tanıdığı Basralı Seyyid Ahmed er Rufai ve Hoca Abdullahi Ensari’nin üstadı olup, Tanta’da türbesi bulunan, Seyyid Ahmed el Bedevi ve Dusuk’lu olan Seyyid İbrahim-i Dusuki adları adlanan aziz kişilerdir. Bu dört büyük Gavsullah, İmam-ı Aliyi tam temsil ederler. Bunlardan başka gavs yoktur. Vardır diyenler bilmediklerinden ve kendi üstadlarına fazla muhabbet ve tarafgirliklerinden demektedirler. Gavsiyetin anlamı bir anda onsekizbin alemin her zerresinde görünmek , ve tasarruf edebilmek demektir. Bu dört aziz için perde yoktur. Onlar aynı hayatta gibi manevi irşad ve tasarrufa devam ederler. Bütün Tanrı Ariflerinin ve Velilerinin baş vurduğu son duraklardır. İstediklerini bu dünyada irşad eder, Ledunni ilme-hikmet ve marifet ilmi- bezer, ve onda işlerler. Bu böyledir, hiçbir şey onlara perde ve engel değildir. Bilen bilir, bilmeyene ne söylesen boştur.

10- Dünya dört bölümdür. Üçü su, biri karadır.

11-Görünen Gökte dört çeşit varlık vardır: Güneş, Ay , Yıldızlar ve Dünya

12- İslam Dininin dört büyük gerçeği vardır. Bunlar; Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikattır.

13- İnsan bedeni dört parçadır: baş, kollar , gövde ve ayaklar

14- İnsanın kalbi dört gözdür ,

15- İnsanın başında 4 duyu organı vardır.Gözler, kulaklar, burun ve dil

16- İnsanın gözü dört tabakadır: İlki, gözün dışı, göz kapakları ve kirpikler, ikincisi, göz akı, üçüncüsü, göz bebeği, dördüncüsü , gözün şahı. Göz en büyük tevhid teklik sırrını remzeder. O bir nokta, bir rumuzdur. Gözün dışı, kirpikler dış alemi- Nasut Alemini temsil eder. Kirpiğin siyahlığı dış alemin iç alem üzerindeki perde oluşunu, gözün akı Melekutu, gözün bebeği Ceberutu, gözün şahı bütün alemlerin özü ve canı ,ışığı olan Lahutu remzeder. Onun için Ceberut kendisi olan büyük yeşil Muhammedi Ruha- Nura – Tanrı Arifleri o adı güzel, kendi güzel Muhammed Tanrı katında “Gözün Bebeği “gibidir demişlerdir. Bu nedenle göz korunmalı, sevilmelidir. Zaten göz çok sevimlidir. İnsanın göze hayranlığının nedenini aşkın mektebini bitirenler bilir veya, o mektepte okuyanlar bilir.Göze vurulmamalı – darbe- ve sövülmemelidir. Keza insanın yüzü de kutsaldır. O çok sevilmeli, ona vurulmamalı ve sövülmemelidir.

17- Kendi aralarında ayrılmakla beraber, temel kan gurubu dörttür.

18- İnsan rengi de dörttür: beyaz, siyah, kırmızı ve sarı

19- Irklar da insan rengi dolayısıyla aslında dörttür: Beyaz ırk, siyah ırk, kırmızı ırk ve sarı ırk

20- İnsan bedeni dört unsurdan yaratılmıştır. Toprak, su, hava ve ateştir. (Diğer tüm elementler bu dört unsur içinde vardır , çünkü insanda bütün nesnelerin özü mevcuttur.

21- Ahir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed’in iki özel adı vardır: Bunlar Ahmed ve Muhammed’dir. Bu güzel adlar Arapça harflerle dört harften ibarettir. Ahmed –biricik- , Muhammed –öğülmüş, sevilmiş anlamınadır. Tanrı felekleri onun için yaratmıştır. Tanrının, sevgili ilk ve son sevgili Peygamberidir .Tanrı onu bize yardımcı ede ve onun adına ve adındaki gizli en büyük sır hürmetine bizi ve tüm insanlığı bağışlaya…

Paylaş: