KAYNAKÇA

Kur’an’ı Hakim ve Meâli Kerim

Cilt: 1,2,3. H. Basri Çantay

Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meâli

Prof. Dr. Süleyman Ateş

Ahmed b. Hanbel

Müsned

Aclûni, İsmail b. Muhammed

Keşfu’l Hafa, Beyrut - 1351/1952

Buhâri, Ebu Muhammed b. İsmail

Sahih-i Buhâri

Şemseddin Yeşil

Binbir Hadis, 1983-İstanbul.

Suyuti

Camiussağir, C.1-2, Çev. Abdullah Aydın, Aydın Yayın., İstanbul

Suyûti

Camiul Kebir.

Darimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman

Es-Sünen.

Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah El İsfehâni

Hilvetül Evliya, Mısır 1932

Mevlâna

Fihi Mâfih, Devlet Kitapları, M.E.B. 1974

Hazreti Peygamberin Dilinden Dört Halifesi, Terc. A.

Fikri Yavuz, Sönmez ;Neşriyat, 1981- İstanbul

Hamdi Akseki

İslâm Dini-İtikat, İbâdet, Ahlâk - Nur Yayın. Ankara 1983

Kâzim Yardımcı

Varlık, Bilmen Basımevi, 1974-İstanbul

Kâzim Yardımcı

İslâmda Mezhepler ve Yükseliş, Anadolu Yayıncılık, 1988-İzmir.

Kâzim Yardımcı

İnsanda Yükselme

Prof. Dr. Abdulkadir Karahan

Müslümanlığın Temel Bilgileri,Güneş Yayın. 1986-İstanbul

Mustafa Yağmurlu

Hz.Ali, Beyan Yayın. 1984- İstanbul

Maurice Bucaille

Tevrat, İnciller ve Kur’an, Terc. Dr. M. Ali Sönmez,

Diy. İşl. Bşk. Yayın. 1988-Ankara.

Müslim İbn. Haccac Ebü’l Hüseyn

Es-Sahih.

Kudsî Hadisler

Cilt : 1-2., Terc. Ahmet Varol, Madve Yayın., 1991-İstanbul.

Sadreddin Konevi

Kırk Hadis, Terc. Harun Ünal Vahdet Yayın. İstanbul-1984

İbnü’l Esir, İzzeddin Ali El Cezeri

El Kâmil Fi’t Tarih, Terc. İslâm Tarihi, Bahar Yayın. İstanbul.

Seyyid Abdülkadir Geylâni

Sırrül Esrâr, Çevr. A. Akçiçek, Rahmet Yayın. İstanbul.1964

Tirmizi, Muhammed b. İsa

Menâkıb

Tirmizi, Muhammed b. İsa

Sünen.

Mâlik Bin Enes

Muvatta

Mevlâna, Celaleddin-i Rûmi

Fihi Mâfih’ten Seçmeler, Haz. A. Gölpınarlı. 1989-Ankara

Bekir Sadak

Tac. Tercümesi , Cilt:1-2-3. İstanbul-1973

Paylaş: