ASHAB VE ÜMMETTEN DİĞER MUKARREBUNLAR

Hz. Ebubekir’in, Peygamberin Sahabesi olduğu Sure-i Tevbe’de Âyet ile sabittir.(57)

Allahu Teâla, Ashab olarak yalnızca Ebubekir’in; ismini zikretmeden Sure-i Tevbe’de Hicret yolunda Peygambere arkadaşlık ettiğini bildirmekte ve “Peygamberin Sahabesi “ ibaresini kullanmaktadır. Hz.Ebubekir’in dışında hiç birisi için ”Sahabe” deyimi Kur’an’ı Kerim’de geçmez. Kur’an-ı Kerim’de Allah, biteviye “Ey Mü’minler!..” diye buyurur.

Selman-ı Farisi hazretleri ise, Emr-i Nebi ile Ehl-i Beyt’tendir.(58)

Veysel Karani, Emr-i Nebi ile Velilerden, Mukarrebundandır. (59)

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a gelince bunların ilk ikisi Habib-i Kibriya’nın (Yüce Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in) kayınbabası ve Hz. Osman damadıdır. Seyyid el evvelin ve’l âhirin olan Ahmed-i Muhtar’ın kayın babası ve damadı olmak çok büyük bir olaydır. Onların asıl ”Kurbiyetleri-Yakınlıkları” emirlik ve halifelikten değil, Hz. Peygambere akraba oluşlarındandır.

(57) ”..fi’l ğari iz yakulu lisahibihi latahzen... - Mağarada iken arkadaşına (sahibihi) dedi ki: Üzülme!.. “(Tevbe-40)

(58) ”Selman bizden yani Ehl-i Beyt’tendir”.

Sahabe Hayatından Tablolar, C.1, Selman-ı Farisi, 1988 İzmir.

(59) Veysel Karani, Üveysilik, Mesnevi, C.4, S.325, M.E.B Yayın.

İslâm’da Mezhepler ve Yükseliş, Kâzim Yardımcı, S.72-73, İzmir-1988.

Peygamber’e kız vermek, Peygamber’den kız almak sıradan bir olgu değildir. Bu, lütfu İlâhi ve İltifât-ı Peygamberidir. Kısaca Habib-i Kibriya’ya akraba olmak herkese nasip olmaz.

Bu arada başta “Dört Büyük Gavsullah” yani Seyyid Abdülkadir Geylâni (60), Seyyid Ahmed er Rufai (61), Seyyid Ahmed el Bedevi (62), Seyyid İbrahim el Dusuki (63)’nin yanısıra derece derece cümle evliyâlar da ”Mukarrebun” sınıfına dahildirler.

Bu aziz zatların tümünü saygı ve sevgiyle anarız. Onlara selam olsun...

(60) Seyyid Abdulkadir Geylâni : (1077-1165) Bağdad’ın ”Geylan” kasabasında dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesi Bağdad’dadır.

(61) Seyyid Ahmed er Rufai: (1118-1119, 1182-83) Basra’nın ”Arz-ul Betayih”ten, ”Ümmü Übeyde” kasabasında dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesi Vasıt (Irak)’tadır.

(62) Seyyid Ahmed el Bedevi: (1179-1276) Fas’ta dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesi Tanta (Mısır)’dadır.

(63) Seyyid İbrahim el Dusuki (1238-1277 veya 1294) Mısır’ın Dusuk şehrinde dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesi Dusuk (Mısır)’dadır.

Paylaş: