Ekler

TEDRİSAT-I AHLAKİYE

1- Yalan söylememek.

2- Nefisle mücadele.

3- Nefsi mağlub eden zikrullah ile netice de tecelli-i İlahi.

4- Dünya ve Mâneviyat: Bütün önemi Mâneviyata vermek,Dünyaya çok ehemmiyet vermemek.

5- Gururlu olmamak,tevazulu ve hürmetli olmak.

6- Terbiyeli ve edepli oturmak,Zül Celal Hazretleri her tarafı ihate ettiğinden; dikkatli olmak.

7- Kim olursa olsun alay etmemek; Karşıyı istihza edip, hor görmemek.

8- Mü’minlere şefkat ve merhamet etmek.

9- Gayet Halim olmak,az konuşup;fazla dinlemek.

10- Şehvet peşinde olmamak, en ziyade bundan sakınmak.

11- Kumar oynamamak ve oynayanlara bakmamak.

12- İşret yapmamak ve bu gibi işlerden çok uzak durmak ( sakınmak).

13-Nezakete dikkat etmek ve çok nezaketli olmak.

14-Mü’min kardeşlerinin aleyhinde söylememek.

15-Riya yapmamak.

16-Sabırlı ve tahammüllü olmak.

17-Kanaatkâr olmak.

18-Allah’a kulluk edip; nefsi ayaklar altına almak.

19-Kin, Haset, Buğz, adavet etmemek.

20-Benlik yapmamak; çünkü benlik Allah’a mahsustur. Konuşma esnasında mümkün olduğu kadar “ Biz “ ile konuşmayı telafi etmek.

21-Takdir,tedbiri mağlup eder. Ancak %1 nisbetinde tedbir alınır.

22-Bütün mahluklardan kendini hakir görmak lazımdır.Böylece nefis ölmüş ve tamemen kulluk edilmiş olur.

23-Allah’ın bütün hükümlerini kabullenmekle kulluğu ispat etmek gerekir, kulluk belli olduktan sonra herşey tamamdır.

24-Hırs ve öfke;Bunlar gururdan gelir, sakin olmak ve tövbe etmek icabeder.

25-İftira etmemek.

26-Fesatlık yapmamak.

27-Münafık olmamak.

28-Ah almamak: Kimsenin ahı kimseye kalmaz, er-geç cezasını çeker. Çoluk-çocuğu ortada bırakmamak. Çocuklar akil-buluğ olmadan onların istikballerini (geleceklerini) kör etmemek. Yetişmelerine en güzel şekilde ihtimam (özen ) göstermek.

29-Babaya ve anaya fenalık etmemek.

30-Emanete hiyanet etmemek.

31-Hırsızlık yapmamak-açık hırsızlık,gizli hırsızlık-.

32-İhbar yapmamak.

33- Küfür söylememek

34-Sadakatli olmak.

35-Ehli hayvanlara şefkatli olmak.

36-Ağaçlara dikkat etmek.

37-Mal-mülk kazandığını da daima Allah’tan bilmek.

38-Allah’a şükür ve hamd-ü sena etmek.

39-Yalancı şahitlik etmemek.

40-Allah’ın men ettiği şeyleri işitmemek, görmemek; emretiği şeyleri öğrenmek.

41-Zalimlere,kafirlere kalben buğz etmek ve onlarla samimi olmamak.

42-Kur’an-ı Kerim’i tazim etmek.

43-Sabreden fakir Allah’ın indinde, Eğniya-i şakirin‘den (dağıtan,şükreden zengin) daha makbuldür. Şu kadar ki; fakir, Allah’a isyan ederse fenadır.

44-Mü’minlerle küsü tutmamak.

45-Komşu hakkı gözetmek.

46-Şekilci olmamak.

47-Ketum olmak.

48-Mânevi sır ifşa etmemek.

49-Kötülüğe iyilik etmek.

50-Fakir hakkı gözetmek.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

-Tarikat-ı Aliyede Âdab-

1- Salik,maddi manevi kanaatlı olmalı, Şöyle ki; buğul (pahıllık,cimrilik) aklına gelmemelidir. Allah’ın keremine şükretmeli, azı çoğu birdir.

2- Salik,dersi ne yaptığının anlayışı içinde, ders tesbihini yapmalıdır.

3- Salik, dersini virdini günü gününe muntazaman yapmalıdır. Ara verilince nefis canavarı canlanır.

4- Salik, bağlı olduğu Pire ve Tarikate sadık ve riayetli olacak (fikrini başka yere yöneltirse zarar görür).

5- Salikin mübarek noktayı bilmesi lazımdır.

6- Salik Tasavvuf sohbetlerinde bulunacak, buna ihtiyacı vardır.

7- Salik Mü’minlerle konuşacak,kafir ve münafıklardan kaçınacak.

8- Salik,hangi yolda olduğunu,mübarek yolculuğa çıktığını ve ne yaptığını bilmelidir.

9- Salik, gördüğü rüyaların anlamını, ruhsat aldığı Zattan gizlice öğrenecek ( Salikin gördüğü rüya kendi derecesine göredir).

10- Salik, bazen miktarı kafi-haddi aşmayacak kadar-Sema etmelidir ve Sema’nın ne olduğunu bilmelidir.

11- Salik Allah’ın maddi-manevi her türlü hükümlerine boyun eğip; razı olmalıdır.

12- Salik, herşeyin Allah’tan geldiğini bilmelidir.

13- Salik vesveseyi bırakmalı, Allah’ın vahdaniyetini düşünmeli.

14- Salik,tevekkeli olmalı, iyi niyetli ve iyi ahlaklı olmalıdır ( böylelerine Allahu Taala vekildir).

15-Salik, nankör olmamalı. Allah’a Peygamber Efendimize, Cenab-ı Şahı Velayet Efendimize, Cenab-ı Piran Efendilerimize Tarik-i Aleviyeye kabul edildiği için daima minnettar olmalı ( bu ilk müjde imiş).

16-Salik,Allahın; ‘Rauf,Rahman,Rahim,Halim ve Selam Esmalarını ‘

düşünüp;şükretmeli.

17-Salik, haris ( açgözlü ) zenginlerle samimi olmamalı ve uzak durmalı.

18-Salik, güler yüzlü tatlı dilli olacak ( kahkaha ile gülmeyecektir ).

19-Salik’e şeytan iğva verdiği zaman; üç defa tekbir getirerek Allahın varlığını düşünmeli ( Allahu Ekber Allahu Ekber Lâ İlâhe İllallahu vallahu ekber ).

20-Salik, raks yapmayacak ( Sema hariç ).

21-Salik, saçına ve yüzüne boya sürmeyecek ( çok tehlikelidir ).

22-Salik, sekran olmamak için; Mukaddes yolda olduğuna sevinecek ve neşeli olacak.

23-Salik, yetimlere ve öksüzlere yardım edecek ve sevecek.

24-Salik, Mü’min ihtiyarlara hürmet ve küçüklere şefkat edecek.

25-Salik, ahlaka mügayir konuşmalar yapmayacak ve arkadaşlarını men edecek.

26- Salik, sakatlara, malüllere fakir zengin demeyip; yolda Mü’min olanlara fiili yardım edecektir

27-Salik, zengin ve fakirlerin cenazesine gidecek; Mü’min fakir olanlara fiili yardım edecektir.

28-Salik, maddi arzularının % 99’unun Allah’tan beklemeli, ancak % 1’ini kuldan istemelidir.

29-Salik, haksız bir iş yapmayacak, Hakikatten ayrılmayacak, arkadaşlarını ikaza çalışacak.

30-Salik, istikametli olacak, taksim işlerinde adil olacak.

31-Salik, Peygamber Efendimizin (A.S.V.) kasidelerini öğrenecek; bazen okuyacak.

32-Salik, kaybolmuş kıymeti yüksekde olsa; bulduğu malı sahibini arayıp vermelidir. Maddi-Manevi büyük mükafatı olur (Allah’ın Rızasını alır ) .

33-Salik, İlim öğrenecek ( İlim öğrenmek Farz’dır ).

34-Salik’in kalbi zengin olmalıdır.

35-Salik, gösteriş için Seyha yapmayacak ( çok büyük günahı vardır ).

36-Gençlikte intisab etmek daha muteberdir ( geniş izahı var ).

37-Salik, Kur’an-ı Kerim’in taze, yeni ve mürşidi Âzam olduğunu bilmeli.

38-Salik, her zaman temiz olacak güzel koku sürecek.

39-Salik, Allah’ın zaman içinde zaman halk ettiğini bilmeli ( Kesrette Vahdette Kesret sırrındandır ).

40-Salik, ders yaparken; korku,heyacan anlarında Piran Hz.Rabıtada göz önünde tutmalı ve istimdat ( yardım ) istemeli.

41-Salik, Kâinatın evvelinin buhar olduğunu ve nihayetinin buhar olacağını bilmeli ( Aslına rücü dönüş sırrından ).

42-Salik, Allahın birliğine yüzde yüz inanmalı ve şüphe etmemeli.

43-Salik; Allah’ın, Kâinatı, Peygamber Efendimiz için Halk ettiğini ve Allaha ibadet için yaratıldığını bilmeli.

44-Salik’in; Ehl-i Beyt’e muhib olması lazımdır.

45-Ruhu Nur görmüş Salik, Nurlu dervişi tanır.

46-Salik, fehm ve hissini ( Anlayış ve duyusunu ) kendi yakınından başkasına söylemecek.

47-Salik, Mü’min hastaları ziyaret ve onlara hizmet etmeli.

48-Salik; Riyanın, zinadan fazla günah olduğunu bilmelidir.

49-Salik, Mü’min arkadaşlarının sırrını ifşa ( ortaya çıkarma, yayma ) etmeyecek.

50-Salik, Allah’ın bütün emirlerini tutmaya çalışacak.

51-Pirlere fatiha vermeli; Rabıta zamanlarında istimdat istemeli.

52-Salik, Mü’minlere haset etmemeli.

53-Salik babar olmayacak.

54-Salik dersi bitirdikten sonra ( Lâ Feta İlla Ali, Lâ Seyfe İlla Zülfikar ) demeli.

55-Salik, kuş avcılığı yapmayak.

56-Salik, gücü yettiğine eziyet etmeyecek.

57-Salik, kötülüğe iyilik edecek.

58-Salik, derse başladığında; başta Peygamber Efendimize ( A.S.V. ),Şah-i Velâyet Efendimize ( K.V.), Hz.Hasan, Hz. Hüseyn Efendilerimize, Aşere-i Mübeşşere, Hırka-i Piran’a, Dört Büyük Ğavsullah Efendilerimize ve kendi Pirine Fatiha verecek.

59-Salik, Zikir yaparken; Hz. Resulullah’ı ( A.S.) ve Hz.Ali ( K.V.) Efendimizi hatırında tutacak.

60-Salik,derste Pirini gözü önünde tutacak.

61-Salik, verilen ders ne kadarsa; o kadar yapmalı.

62-Salik, İmam Hüseyn Efendimizin İlmin yolu ve İmam-ı Ali Efendimizin İlmin kapısı olduğunu bilmeli.

63-Salik, Allah rızası için Pirinin maddi-Mânevi hizmetinde bulunacak; İcap ederse her işini görecek (çünkü babası,Velisi ve sahibidir).

64-Salik, güneş doğarken ve batarken ibadet etmeyecek ( bu sırada güneşe mecusiler ayin yapmaktadır).

65-Salik, yoluna ait Pirleri bilecek; Fatiha okuyup, himmet talep edecek ( isimlerini bilmemek ayıp imiş ).

66-Salik, iffetli olacak.

67-Salik, Mü’minleri rahatsız etmeyecek.

68-Salik,Mü’minlerin kalbini kırmayacak.

69-Salik, tesir altında kalmayıp;yalancı şahitlik yapmayacak.

70-Salik, içki içmeyecek ve bunlardan uzak duracak.

71-Salik, kumar oynamayacak ve uzak duracak.

72-Salik, şehvet peşinde gezmeyecek.

73-Salik, nefsine hakim olmaya çalışacak.

*Geniş izahıyla ayrıca Yazar’ın İnsanda Yükselme adlı kitabında izah edilmiştir.

Paylaş: