Kaynakça

1. Kur’an-ı Hakim ve MeâI-i Kerim - Hasan Basri Çantay, Cilt 1,2,3. 2. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali - Prof. Dr. Süleyman Ateş 3. Sırrül Esrar – Seyyid Abdülkadir Geylani, Çev.A.Akçiçek Rahmet Yayın. 4. Onların Âlemi - Ahmed er Rufai 5. Müsned - Ahmed b. Hanbel 6. Ansiklopediler 7. Buhari – Tecrid-i Sarih, Terc. D.İ.B. Yayınları 8. İhyau Ulumid Din - M.Gazali 9. Sünen-İbn Mâce 10. Sünen-Nesâi 11. Şerhüş-Şifa- EI Kaari 12. Cabir- Tirmizi 13. Mezhepler Tarihi - M.Ebu Zehra 14. Mektubat, Sözler, Hakikat Nurları - M.Said-i Nursi 15. Hz. Peygamberin Dilinden 4 Halifesi – İmran b. Hüseyn 16. İslâm Tarihi, Hz. Muhammed ve İslâmiyet - M.Asım Köksal 17. Tefsiru’t Taberi - Tefsiru İbn Kesir 18. İmam Cafer - M. Ebu Zehra 19. Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri - Prof. Taftazani 20. Tac Tercümesi - Bekir Sadak 21. Binbir Hadis - Şemseddin Yeşil 22. Ariflerin Menkıbeleri - Çev.: Tahsin Yazıcı, MEB. Yayınları 23. •Varlık •İslâm’da Mezhebler ve Yükseliş •Günahsızlar •İslam’da Yükselme •Muhammed-İsa-Âdem Kâzım YARDIMCı 24. Tefsir-12 25. Yaşar Nuri Öztürk - Eserleri

Paylaş: