Kaynakça

*Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, Cilt: 1, 2, 3, H. Basri ÇANTAY

*Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meal-i, Prof. Dr. Süleyman ATEŞ

*Seyyid Abdulkadir Geylani . Sırrül Esrar, Çev. A.AKÇİÇEK, Rahmut yayın. 1964 - İstanbul

*Seyyid Ahmed er Rufai, Onların Alemi, Çev. A. AKÇİÇEK, 1980 – İstanbul

*Prof. Dr. Abdulkadir KARAHAN, Müslümanlığın temeli bilgileri, 1986 – İstanbul

*Acluni, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l Hafa, Beyrut – 1351/1952

*Ahmed b.HANBEL, Müsned.

*Aliyyül Kari, Mevzuat ül Kübra

*Beş yüz Hadis, Ö, Nasuhi BİLMEN

*Bin bir hadis, Şemseddin Yeşil, 1983 –İSTANBUL

*Ansiklopediler

*Buhari, Ebu Muhammed b. İsmail, Tecrid-i Sarih Terc. Diy.İşl.Bşk. Yayın.

*Hz Peygamberin Dilinden Dört Halifesi, Çev. A. Fikri YAVUZ, Sönmez Neşriyat 1981 – İstanbul

*Ebu’l a’la el mevdudi, Hilafet ve Saltanat, Hilal Yayınları – İstanbul

*Gazali, İhyan Ulumi’d Din, C.1-4, Bedir Yayın. 1974 - İstanbul

*Gazali, El Mınkuzu Min ed dalal – Dalaletten Hidayete, M.E.B. Yayınları.

*İbn Mace, Sünen

*Kazım YARDIMCI, Varlık, Bilmen Basımevi, 1974 – İstanbul

*Kazım YARDIMCI, “islam’da, Mezhepler ve yükseliş, Anadolu Basımevi, 1988 – İzmir.

*Kazım YARDIMCI, Günahsızlar, Özmert Ofset, 1992 – Malatya

*Kazım YARDIMCI, İnsanda Yükselme, Özmert Ofset, 1992 – Malatya

*Kazım YARDIMCI, Muhammed – İsa – Adem, Özmert Ofset, 1993 – Malatya

*Kazım YARDIMCI, İslam’da Şeriat ve Tarikat, 1995, Alanya

*Kırk Hadis, Sedreddin KONEVİ, Terc. Harun ÜNAL, Vahdet Yayın, 1984 – İstanbul

*Kudsi Hadisler, C.1-2. Terc. Ahmet VAROL, Madve Yayın, 1991 – İstanbul

*Malik b. Enes, Muvatta, C.1-2, 1982 – İstanbul

*Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi, C.1-6, M.E.B. Yayın.

*Tac Tercümesi, Bekir SADAK, C.1-3, 1973 – İstanbul

*Seyyid Kutub, İslam’da Sosyal Adalet, C.1-2, Cağaloğlu Yayın. İstanbul

*Suyuti, Celaleddin, Camiussağir,Terc. Abdullah AYDIN, 1978 – İstanbul

Paylaş: