Soyağacımız

Soyağacımız

HAZRETİ HAŞİM

OĞLU HAZRETİ ABDULMUTTALİP

OĞLU HAZRETİ EBUTALİP

OĞLU HAZRETİ AKİL-HAZRETİ ALİ’NİN KARDEŞİ

   İlk dedemiz dördüncü Murat zamanında Küfe’den Anadolu’ya giriyor.( Diyarbakır’a)

Orada bir arbede oluyor ve şehit oluyor. Vefat ettiği gün bir oğlu oluyor. Adını Bulduk (Bulduk Bey) koyuyorlar. Adı Seyyid Ahmet’dir (Seyyid Ahmet Bulduk Bey).

Diyarbakır’dan Palu’ya yerleşiyorlar. Orada takriben 200 yıl kalıyorlar. Palulu Şeyh Ali Efendi’nin, Küçük Muhammed Efendi dedemizin amcalarından olduğunu, Selim Efendi dedem söylerdi. Namı “Şeyh Ali Efendi Palovi”dir.

Palu’dan sonra Gerger’e geliyorlar, orada pek kalmıyorlar. Oradan Kâhta Mirdas’a geliyorlar. Mirdas’a gelen dedemiz Hafız Mustafa Efendi’nin kabri, Samsat’ın karşısındaki Lidar köyündedir ve halen baraj sularının altında kalmıştır. Mirdas’ın Akçalı köyü, Abdulaziz zamanında kendilerine (Seyyid oldukları için) Osmanlılarca hediye edilmiştir.

Hafız Dedemizin üç oğlu vardır; Mahmut, Mustafa ve Muhammed (Küçük Muhammed Efendi Dedemizdir).

Küçük Muhammed Efendi Dedemiz, Adıyaman Hacı Efendi Türbesinde metfundur. Bu türbenin 1960lı yıllarda Bakanlar kurulunca alınan kararda adı Küçük Muhammed Efendi Türbesi olarak karara bağlanmış ve Adıyaman Valiligi’ne bildirilmiştir.

Küçük Muhammed Efendi Dedemiz, Halit Ziyaeeddin Hz.lerinin ve Urfa’lı Hafız Muhammed Selim Efendi’nin halifesidir. Urfa’lı Hafız Muhammed Selim Efendinin türbesi, Urfa Tabakhane Camiisindedir.

Bu Zat (Urfa’lı Hafız Muhammed Selim Efendi), Zeliha Yardımcı’nın babası Selim Efendi (Selim Bilgiç) ‘nin anne tarafından dedesidir.)

 - Küçük Muhammed Efendi Hz’lerinin evlatları şunlardır:

  1. Sait Hoca (Elazığlı Beyzade Ali Efendi’nin Halifesi)
  2. Süleyman Hoca  (Selim Bilgiç’in babası)
  3. Hacı Habib Hoca

-Sait Hoca Hazretleri’nin evlatları:

Sait Hoca’nın evlatları:

1-Haydar Efendi (Şair)

2-Hidayet Hoca

3-Hacı Hüseyin Efendi

Hacı Hüseyin Efendi; Zeliha Annem’in anne tarafından dedesidir. Sait Hoca’nın halifesidir.

-Süleyman Hoca’nın evlatları:

-Oğlu Selim Bilgiç (Hacı Efendi ‘nin Halifesi)

- Kızı Sıdıka Bilgiç

-Hacı Habib Hoca’nın evlatları;

- Hacı Efendi (Hacı Hüseyin Efendi Dedemiz’in halifesi)

- Bahaddin Hoca Efendi.

-Hacı Hüseyin Dedemiz’in evlatları:

-Sait Bilgiç

-Ali Bilgiç

-Ayşe Bilgiç (Zeliha Anam’ın Annesi)

-Ümmühan Bilgiç (Nakipler’in gelinidir, Hatice Teyzemin Annesi)

Süleyman Efendi Dedemiz, Medresede büyük Hoca-Alimmiş.

Küçük Muhammed Efendi Dedemiz, Malatya ve Sivas Medreselerinde fıkıh dersleri okumuş sonra Şam’a gitmiş. Halit Ziyaeddin Hz.lerine 8 yıl hizmet etmiş daha sonra Adıyaman'a dönmüş, Kendisine Halit  Ziyaeddin Hazretleri:

‘Adıyamanlı Muhammed sen seyr-i sülükünu tamamladın. Artık Adıyaman’a dön. Yalnız az bir şey eksiğin kaldı. Onu da Urfada’ki halifem Hafız Muhammed Selim Efendinin yanında tamamlarsın’ demiş. Ve şöyle bir söz de buyurmuş: ‘Sen Seyyidlerdensin; senin zürriyetinden birisi Hazreti Mehdi A.S.’ın yardımcısı olacaktır. Sana müjde veriyorum’ demiş.

Küçük Muhammed Efendi Hazretleri, Şam’dan ayrılmış Urfa’ya uğramış. Urfa’da Hafız Selim Efendi Hazretlerine 6 ay hizmet etmiş. Hafız Selim Efendi, kendisine hilafet vermiş ve Adıyaman’a dönmüş. Hafız Efendi, annem Zeliha Yardımcı’nın babası Selim Efendi’nin, anne tarafından dedesidir.

Küçük Muhammed Efendi Hazretleri’de Zeliha Yardımcı’nın baba tarafından dedesidir.

Halit Ziyaeedin Hazretleri, 19.asır ileri Nakşibendi Pirlerindendir. Kendisi Kuzey Irak Kürtlerinden olup, Hz.Osman Torunlarındandır.

Allah hepsinden razı olsun.

Not : Beş büyük  annemiz , Hazreti Hasan-Hüseyin Efendi’lerimizin torunlarıdır. Dedelerimiz tarihte  beş  Seyyide ile evlenmişlerdir. Anne tarafından Hz.Ali evlatlarıdır.

İksiri azamdır nutku ehlullah

Yek nazarda haki kimya ederler.

Hakkın esrarına onlardır agâh

Velakin surette ihva (*)ederler.

(*) Gizlemek.

İşte Allah’ın evliyaların şanı böyle yücedir.

Bu bilgileri veren Selim Bilgiç’in kızı Zeliha Yardımcı’nın oğlu Kâzım Rufai (Yardımcı). (Mansur oğlu Mustafa Rufai Hazretlerinin oğlu Mustafa Yardımcının Ünvanı Mustafa-i Rufai’nin  (Hadamatı Ehli Beyti Muhammed) oglu. )

Kazım-ı Rufai’nin (YARDIMCI) manevi intisabı.(Mensubiyeti)

MANEVİ İNTİSABIMIZ

Rabbımız ALLAH(Allah birdir)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)

Veli mürşidimiz Hz.Ali(K.V)

Kitabımız Kuran-ı Kerim

Kıblemiz Kâbedir.

Dinimiz İslamdır.

EHLİ BEYT DÖRTDÜR

Fatıma Annemiz, Hz. Ali(k.v), Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin’dir.

AL-İ ABA

Hz.Muhammed (s.a.v), Hz.Ali (k.v), Hz.Fatıma, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin’dir.

DÖRT HALİFE SIRASI İLE

Hz. Ebubekir (Peygamberimiz’e (s.a.v) sadakati ile meşhurdur. Anne tarafından Haşimi ailesindendir. Ayşe annemizin babasıdır. Mübarek bir velidir.

Hz.Ömer, Kendileri sertdir fakat çok adaletlidir. İran, Mısır ve Kudüs’ü İslam topraklarına ilhak ederek İslamiyet’i evrenselleştirmiştir.(Hindistan’dan Cezayir’e kadar olan toprakları) Mübarek bir velidir.

Hz.Osman (Şahsen halim ve selim bir kişiliği olup cömertliği ile meşhurdur. Nurani çehre olup mübarek bir velidir.

Hz.Ali (k.v), Kur’an’da geçen Ehlibeytten’dir. Ehlibeyt’in serdarıdır. İlmin kapısı, ulemanın reisi, muttakilerin imamı, müminlerin mevlası (efendisi) ve veli mürşididir. Ünvanı Şah-ı Velayetdir. Peygamberimizİn(s.a.v) en büyük damadı olup, mübarek ve mukaddes en büyük veli mürşidimizdir. Allahu Taala, bizzat kendisi ehlibeyti mutahhar (nefis kirinden arınma) kılmıştır.“İnnema yüredullahu liyüzhibe ankümürricse Ehl-el Beyt’i veyütehhireküm tethira – Ehl-i Beyt, mutahhardır. Tahir (temiz, tertemiz)’dir. Allah, Onların tahir olmasını irâde etti (diledi) “. (Sure-i Azhap 33) ”Ehlibeyt Hz.Fatma, Hz.Ali, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin efendilerimizdir.”Ehlibeyt’in bunlar olduğunu Ümmü Seleme annemiz ve Ayşe annemiz buyurmuşlardır. “Resullah buyurdu ki Ehl-i Beyt; Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin’dir, işte bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir, Ya Rabbi! “Ayşe Annemizden: Müslim, Sahih,C.7, S.130. Ümmü Seleme Annemizden: Tirmizi, Sünen, C.5, S.663,

Oniki İmam;

Hz.Ali(k.v)

Hz.Hasan

Hz.Hüseyin

Hz.Zeynel Abidin Ali

Hz. Muhammed Bakır

Hz.Cafer-i Sadık

Hz.Musa-i Kâzım

Hz.Ali Rıza

Hz.Muhammed Taki

Hz.Ali Naki

Hz.Hasan El Askeri

Hz.Muhammed Mehdi (Mehdii Al-i Resul)

Dört büyük Gavsullah

Hz.Seyyid Abdulkadir Geylani(Gavsul Azam)

Hz.Seyyid Ahmed Er Rufai

Hz.Seyyid Ahmet El Bedevi

Hz.Seyyid İbrahim El Dussuki

Bu dört Gavs’e AKTAB-I ERBAA da denir. (4 Büyük Kutup)

Amelde müctehidimiz, büyük Fâkih, İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin Müridi ve Talebesi Ebu Hanife (Sabit oğlu) Numan Hazretleridir.

Pirimiz ve üstadımız Hz.Seyyid Ahmed Er Rufai Efendimizdir. Biz doğrudan Rufai Hazretlerinin, pâk ruhuna ve hikmetli kitaplarına bağlıyız. Bu dünyada bizim bağlı olduğumuz bir şeyh yoktur.

Seyyid Ahmed Er Rufai Efendimizin manevi(ruhani) intisabı şöyledir:

Şah-ı Risalet Hz.Peygamber Efendimiz(S.A.V)

Şah-ı Velayet Hz.Ali(k.v)

Hz. Hasan

Hz. Hüseyin (Şehidi Kerbela)

Hz. Hasan-el Basri

Hz.Habibi Acemi

Hz. Davudu Tai

Hz.Marufu Kerhi

Hz.Sırri Sakati

Hz.Cüneydi Bağdadi

Hz.Ebubekri Şibli

Hz.Ali Acemi

Hz.Ebu Ali Rudbari

Hz.Ebu Ali Allam Bini Terkan

Hz.Ebul Fazıl Bini Kâmih

Hz.Aliyyül Karriyul Vasiti

Hz.Pir Gavsul Azam, Sultanul Arifin, Üstadı Muazzam, Veli, Mürşid Seyyidina ve Mürşidina Hazreti Seyyid Ahmed Er Rufaiyul Hüseyniyul Kebir(A.S). Güzel ahlak ile darbı meseldir.

RUHANİ KİMLİĞİMİZ

Allah’a çok şükür Kur’an ehliyiz.

İlk sözümüz üzreyiz Müslümanız.

Olmadık, münafık Süfyanilerden.

Ali, Ebubekir,Ömer,Osman ile.

Zahir Batın Muhammedi’lerdeniz.

Muaviye, Mervan şer’an iki fesattır.

Biz ezelden gerçek Alevileriz.

Lanet olsun Şimr ile yezide.

Daima bağrı yanık HÜSEYNİLERİZ.

Biziz Şiayı A’li Muhammed

Ebu Hanife gibi Caferileriz.

Ebubekr’i, Nebi’nin dostu biliriz.

Amma ki biz Şahi Velayet Bendesiyiz.

Dış alemde yoktur bizim şeyhimiz.

Doğrudan Zat’ı RÜFAİ’YE Bağlıyız.

28.7.1978

Kâzim YARDIMCI (Kazim Rüfai)

KAZIM RUFAİ /Adıyaman

2006

Paylaş: