Şehidi Kerbelaya

EHLİBEYTİ SEVENLER İÇİN TAHİRİ MEVLEVİ’NİN İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZ İÇİN YAZMIŞ OLDUĞU MERSİYEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 01.NİSAN.2004

KÂZİM YARDIMCI(Adıyaman'lı)

ŞEHİDİ KERBELAYA

Ey seriri ibtilaya şahı biefser Hüseyn

Ser fedeyanı tariki kurbete server Hüseyn

Böyle yad eyler seni kalbi elem perver Hüseyn

Necli Zehra, şibli Haydar Sıbti Peygamber Hüseyn

Ceddi pakin nail olmuştun rükûbu duşuna

Fer verirdin validi zişanının ağuşuna

Hazreti fahrül Betülün sinei pür cuşuna

Cismi pür nurun da elhak ziynet ü ziver Hüseyn

Ah o cismin re’si Maktuu olup avaresi

Gerdeni mazlumun oldu hake kan fevvaresi

Hûnuyun her katresi bir sönmez âteş paresi

Muhterik hala o âteşpareden diller Hüseyn

Zulme tâbi olmadın, dünyaya oldun Hak nüma

Bir cihanı hırsa karşı durdun ey merdi Huda

Hakkı i’la etmek üzre kıldın kendini feda

Oldu tavrın Sâlikânı Hak için rehber Hüseyn

İndirası şer’i garranın koşup imdadına

Sine gerdin ihtirasın savleti bidadına

Bakmadın hatta bu yolda sevgili evladına

Can siperi azmin oldu Asgar ü Ekber Hüseyn

La’li pakin bulmamışken hayli dem bir katre su

İncila ermiş iken zâtında sırrı vahdehu

Etmedin Allah için ehli şakaya ser furu

Oldu halinden nümûde mâyei Hayder Hüseyn

Her cerihandan temevvüc etti bir deryâyı nur

Oldu her mızrak, teninde pür tecelli Nahli tûr

Kesti son serriştei hestiyi şemşiri şürur

Böyle açtı rûhi bikâydin senin şehper Hüseyn

Süllemi mirac olup zahmi teni mecruhunun

Kerbela bir ‘’Kurbu ev edna’’sı oldu ruhunun

Cilvei âşık nüvazı eyledi sübbuhunun

Zâtını bir lütfi âl-ül-âl ile mazhar Hüseyn

Ceddi kutsi hilkatin Şah-ı Risâlet aşkına

Mürtezayı Kibriya, Zehrayı İsmet aşkına

Dâderi Ekrem, o sermesti Şehadet aşkına

Eyle Tahir bendeni bâbında bir kamber Hüseyn.

TAHİRİ MEVLEVİ

Paylaş: