Hz.İsmail'in Torunları

HZ.İSMAİL’İN TORUNLARI HAŞİM AİLESİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER

Cenabı peygamberin(A.s) büyük Amcası Ebutalip(R.A), Peygamber Efendimizi(A.S), 7 yaşında evine, himayesine almış, O’na çok ihtimam göstermiş, beslemiş büyütmüş. O’na Hatice Annemizi istemiş büyük bir düğün ziyafeti vermiş, Efendimiz(A.S), Peygamberliğini açıklayınca gene ardında durmuş, vefat edinceye kadar şefkat ve himayesini Hazreti Muhammed’den (A.S) esirgememiştir.

Hazreti Peygamber’de, amcası Ebutalip(R.A) vefat edince mübarek ve nurlu elleriyle cenazesini yıkamış, kendi elleri ile mezara koymuş ve mezarının başında durmuş, Kur’an okumuş ve ona selat-dua etmiştir. Eğer Ebutalip(R.A) Hazretleri müşrik olsaydı; Peygamber(A.S) onu teneşirde yıkamazdı. Kabrinin başında durmazdı ve ona selat-dua etmezdi.

Çünkü Allah ‘Münafıkların (ki gizli kâfirlerdir) kabrinin başında durmamasını ve onlara selat-dua etmemesini’ emretmiştir.

“Velateküm Alakabrihim-Onların, münafıkların , kabrinin başında durma ve onlara selat-dua etme(Sure-i Tevbe)”

Münafığın kabrinde durmayan ve onlara dua etmeyen Peygamber(A.S) akrabası, sevdiği de olsa inanmayanın kabrinin başında durmaz ve ona selat-dua etmez. Halbuki Peygamberin amcası Ebutalib’i (R.A) kendi eliyle yıkadığı, kabrinin başında ayakta durup ona selat-dua okuduğu, Ehl-i Beyt’in ve ashabın görenleri tarafından kesinlikle sabittir. Hazreti Abbbas’ın kardeşi Ebutalib’in (R.A) mümin olduğuna dair şahadeti tanıklığı da vardır. Tarihi teberi ve diğer İslam tarihleri Resullullah’ın, Ebutalib’in (R.A) cenazesini yıkadıklarını haber vermektedirler.

Şimdi bir gerçeği sizlere açıklayacağım: Hazreti Haşim ve ailesi hepsi (Ebulehep hariç) tümden Hanif’tir.(Müslüman’dır, Allah’ı Bir Bilirler.)

Hanif olanlar; Hazreti Haşim’in ceddi, Hazreti İbrahim’in oğlu Hazreti İsmail’in zürriyetinden olup, Hazreti İbrahim’in tek ilahı Rabbul alemin olan Allah’a tapanlardır, müşrik olmayanlardır. Hazreti Ebubekir’de(R.A) bu Hanif’lere dahildir. Çünkü o da anne tarafından Haşimi kanı taşımaktadır. Ve Peygamberin(A.S) gençlik arkadaşıdır. Putlardan ve müşriklerden ikrah(iğrenen) edenlerdendir.

Hanifler zaten evlerinde, İbrahim dini haniflik üzere Allah’a gizli gizli ibadet ederlerdi. Dışarda ise hepsi müşrik putperest olan Mekkkeliler’den bu durumlarını saklar takiye yaparlardı(inançlarını gizlerlerdi).

Ancak Ebulehep, Ebusüfyan’ın bacısı Muaviyenin halası Hateb ile evlendiği için (ki; Hatep aşırı bir Peygamber(A.S) düşmanıdır). Karısı Hateb’in ve Süfyan ailesinin tesirine girdi. Ve işte bu pislik, gene onlardan kendisine bulaştı.Velhasıl kendi ailesi olan Haşimi ailesinden koptu.

Haşimi ailesinden tekbir iman etmeyen vardır.O’da Ebuleheptir. Ama Hazreti Muhammed’i (A.S) severdi ona birisi sövse, hakaret etse karşı gelirdi. Hazreti Muhammed(A.S) doğduğu gün müjde veren bir kölesini yeğeni Muhammed’in şanına azad etmiştir. Allah isterse azab eder, isterse bağışlar. Zaten Allah, onun için sadece “Ebulehebin elleri kurusun” demektedir.

Hazret-i Ebutalib(R.A), Haşimi ailesinin ve aşiretin büyüğü ve reisi olduğu için imanını gizli tutmuştur. Eğer açıklasaydı diğer aşiret reislerine karşı Peygamberi koruması himaye etmesi çok zorlaşırdı. Zaten müşrikler bilhassa Ebu Süfyan Ebutalib(R.A) Hazretleri vefat edinceye kadar hazreti Muhammedi ve müminleri öldürmeye kalkışmamışlardır. Hazreti Ebutalip(R.A)’i saydıkları ve çekindikleri bellidir. Ne zamanki Ebutalip(R.A) vefat etti; Ebusüfyan ve taraftarları Müslümanlara baskı ve şiddeti artırdılar. Ashabların bir kısmı Habeşistan’a, bir kısmı Yemen tarafına, bir kısmı Tebük dolaylarına hicret ettiler. Daha doğrusu Kur’an’a göre diyarlarından (yurtlarından) çıkarıldılar.

Hazreti Muhammedi’de(A.S) öldürmeye karar verdiler. Amma Rabbimiz Allah, Hazreti Muhammed’i(A.S), Ebutalip(R.A) oğullarını, Haşimoğullarını Ebubekir(R.A) ve tüm hanif Müslümanları esirgedi, selametle Medine’de toplanmalarını sağladı.

İşte gerçek budur kardeşlerim; Ebutalib’in(R.A) aleyhinde olanlar aslında Hz.Ali ve Haşimoğulları’na gerçek hanif Müslüman olan ve Ehl-i Beyt’i seven gerçek Ashab’lara düşmanlık eden Emevi soylular ve Emevi kökenli Emevi ulemasıdır. İbni hazm ve benzerleri gibi.

Bu bir zihniyet meselesidir. Emeviler ve Emevi taraftarları, Ebutalib’i (R.A) kötüleyerek, dolaylı yoldan Hz.Muhammedi ve Hz.Ali’yi ve Haşimi ailesini kötülemek istemektedirler.

Emevilerin Haşimi düşmanlığı tarihi bir gerçektir.

KÂZIM YARDIMCI (Adıyaman'lı)

2.11.2004

Paylaş: