Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri

Varlıktan Veriler 64

Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri Hakkında Özet Bilgiler

BİYOGRAFİSİ:

YAŞAMI:

DOĞUMU: Miladi 1119

VEFATI:    MİLADİ 1182

  Basra ve Bağdat arasında Arzı Betayih denilen bir bölgede Ebuubeyde de dünyayı teşrif etmiş, Vasıt şehrinde vefat eylemiştir. Kabri şerifleri Vasıtda’dır. Ziyaretgahtır.

  Tasavvufta ki yeri, irfan ağırlıklıdır. Ünvanı Sultanül Arifindir.   Batıni ilimlerde onu geçenin olmadığını, tüm tasavvufcular kabul etmişlerdir. Ledün ilminin büyük İmamlarındandır. Fıkıh ilminde de müctehid derecesindedir. Güzel ahlakta Darbımesel olmuştur.

SOYKÖKÜ:

   Baba yönünden Hazreti Hüseyin’e Ana yönünden Hazreti Hasan’a dayanır. Onun için Ebel Alemeyn lakabı vardır.Yani İKİ BAYRAK SAHİBİ demektir.

Tasavvuf silsilesi (Tarikat silsilesi) piri (Şeyhi) Aliyyül Kari’ül Vasiti Hazretleri kanalı ile, Cüneyd Bağdadi, Sırri Sakati, Maruf’u Kerhi, Davud’u Tai, HAbibi Acemi, İmam Hasan el Basri ve Seyyidena Şahi Velayet Hazreti Ali (K.V) efendimize ve Nebi Aleyhisselatı Vesselam’a kavuşur.

 

MENKIBELERİ:

Bir çok olağanüstü menkıbeleri rivayet edilir. En büyüğü Ravzai Muttahara’da

 Büyük Evliyaların huzurunda Şahi Risalet Efendimiz’in mübarek Yeşil Elinin kendisine uzandığı ve Hazreti Pirin alenen elini öptüğüdür. Bunu bütün tasavvufcular kabul ederler.

Seyid Ahmet Rüfai Hazretleri Tüm tasavvufcular ca kabul edilen ve bilinen -Aktabı Arbaa-dandır. Aktabı Arbaa: DÖRT BÜYÜK KUTUP demektir.

 

Bu Zatlar, sırası ile, Sultan-ı Evliya Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Rüfai, Seyyid Ahmed Bedevi ve Seyyid İbrahim Dusuki Hazretleridir.

Abdülkadir Geylani, Ahmed Rüfai ve Ahmet Bedevi Hazretleri çağdaştır, birbirlerini görmüşlerdir. Seyyid İbrahim Dusuki Hazretleri de, Seyyid Ahmet Bedevi ile buluşmuşlardır. Dördü de Gavstır. Abdulkadiri Geylani Gavsul azamdır.(R.D) Dördü maneviyatta birbirlerinin vekilidirler. Birine bağlanan dördüne de bağlanmış olur. Sırları, ezkarları usül ve erkânları aynıdır. Kadirilik, Rüfailik, Bedevilik, Dusukilik, birdir. Aynı yoldur. Hazreti Ali’nin yoludur. Hazreti Ali yolunda olanlara Aleviler, Hüseyniler  Hazreti Ebubekir yolunda olanlara Bekriler, Sıddıkiler denir, Tasavvuf tarihinde ve tasavvufcular arasında.(Mezhep anlamında değil)

*           *           *

MÜHİM BİR NOT: Seyyid Ahmet Rüfai Hazretleri Efendimiz, kendileri bıçak, şiş, vesaire ile Burhan göstermemişler, Yani insanın tenine bıçak ve şiş vurmamışlardır. Bu gibi işlerden kendileri razı değildirler. Ancak bazı Rüfai pirleri yapmıştır ve yapmaya devam etmektedirler. Gayeleri, inanmayanlara bir bürhan (delil) göstermektir. Hazreti Rüfai hazretleri razı değilseler de onlara müsamaha  göstermektedirler; genede onlara Ruhen yetişmektedir.(Gayesi Hak, niyeti iyi  olanlara)

  Rüfai kolları Bağdat, Basra, Hicaz, Mısır, Hindistan, Suriye, Anadolu, İstanbul, Bursa, Doğu ve Güneydoğu , Balkanlar ve Osmanlı topraklarının her eyalet ve vilayetlerinde bulunmaktadırlar. Ve halen etkinliğini göstermektedir.

Rüfai zikri celi(cehri) açıktan olup, ileride hafiye dönülür. Müntehi- ileri salikler ve pirler hem celi(cehri) hem hafi zikir yaparlar. Hazin ses ve hazin müziğe izin vardır. Bir de yalnız Rüfai ayinlerinde kadın ve erkek toplu otururlar. 

*           *           *

Rüfailikte Piri Kâmilin kutsi ruhuna rabıta vaciptir.(zorunludur). RABITASIZ ZİKİR DE MATLUP HASIL OLMAZ.(İSTENEN ELDE EDİLMEZ) Zikir her gün en çok 100 Kelime-i Tevhid (Nefi ispat) en çok 1500 ismi Zat(Allah) ayrıca esmaü hüsna okunur. Her gün beş sayfa Kur’an’ı Kerim ve meali okunur. Rüfai Hazretleri’nin en belirgin sıfatı ilim ve irfandır. Aşk’da vardır; ancak irfana önem verir . Rüfai yolu irfan ağırlıklıdır.

Rüfailikte sonuç: güzel ahlakla ahlaklanmaktır ve dürüst olmaktır.

Rüfai Hazretleri’nin saliklerine en önemli emri ”Riyadan ve şekilcilikten uzak durmalarıdır.”

Adıyaman’lı büyük mutasavvıf- İnsan-ı Kâmil ve Mükemmil, Mustafa’i Rüfai Hazretleri bir gün bendelerine şunu söyledi: Buyurdu ki; Hazreti Ali’nin manevi kapısı olan ve Hazreti Ali’yi tam temsil eden  Sultan-ı Arif’in Hazreti pir gavsul Azam Veliyi Kebir Seyyidina ve Şeyhina Hazreti Seyyid Ahmed Er Rüfai bana rabıta esnasında buyurdu ki;

” Bir salik (Mukaddes hak yolcusu) işinde gücünde olsa( Yani dünyadaki işini terk etmese) sürekli ve ateşli bir şekilde  günü gününe virdini- dersini yapsa  RİYADAN DA şiddetle kaçsa, O salik, terki terk olan bir hak yolcusundan daha tez Allah’a vasıl olur. . Çünkü o terki terk olanda da riya ve şekilcilik doğar.” Rufai salikleri kolay kolay salik olduklarını dahi izhar etmezler.Çünkü riya ve gösterişten korkarlar.İşte  Rüfai Hazretleri’nin  yolu budur. Tamamen samimiyet ve dürüstlük yolu olup, sırları kendileri ile maneviyat arasında gizlidir. Hallerini izhar etmekten çekinirler, korkarlar.

Hazreti Rüfai’nin yolu en güzel ve en kısa ve en kolay yoldur. Ne mutlu ona tabi olanlara .

Terki terk demek, bir Hak Yolcusunun Allah için Dünyayı ve dünya hayatını terk etmesi, hatta bu terk ettiklerini de terk etmesi(Yani ben bunları terk ettimi de terk  etmesi unutmasıdır) Yani manevi yönünü abad etmek için, dünyasını berbat etmesidir. Her babayiğidin yapacağı iş de değildir, zor bir yoldur. Terki terkler, her tasavvuf kolundan çıkar. Ancak yüzde birdir.Denilir ki, Halveti kolundan yüz kişiden, beş kişi terki terkdir.

Rüfai Hazretlerinin Türkçeye çevrilmiş bir çok kitapları vardır. En önemlisi ve kitapçılarda bulunanı ‘’ONLARIN ALEMİ ‘’ (Arif Evliyaların Alemi) isimli hakikat ve marifeti anlatan kitabıdır.

KAZİM YARDIMCI(ADIYAMAN’LI)

                                        2.6.2005

Ayrıca Rüfai Hazretlerini sevenlere  G.Antep’li büyük Halveti Pirlerinden  (Mutasavvıf Şair) Antepli Aydi Baba’nın Hazreti Rüfai’ye yazdığı bir şiirini takdim ederiz. Şiir Aydi Divanından alınmıştır.

 

Ger sorarsan ey hoca bunlar Rüfailerdir

Allah derler her gece bunlar Rüfailerdir.

Rüfai dervişleri Şeyhe bağlı başları

Zikr-i Hakdır işleri bunlar Rüfailerdir.

Seyyid Ahmed pirleri teshir eden şirleri

Zâhir olmaz sirleri(*) bunlar Rüfailerdir

İkrarına kaimler hizmete müdavimler

Menhiyatta sâimler bunlar Rüfailerdir.

İzeddinin gülleri ruşendir gönülleri

Tevhid eder dilleri bunlar Rüfailerdir.

Pirleri Ebüssafa nefse kılarlar cefa

Ahde ederler vefa bunlar Rüfailerdir

Mâsivadan geçenler dost iline göçenler

Vahdet meyin içenler bunlar Rüfailerdir.

Aşk oduna yananlar ”Sekahüm” den kananlar

Gafletten uyananlar bunlar Rüfailerdir.

Şeyhim Ahmed-ü-s Seydi bil bu gürûhun seydi

Ednalarıdır Aydi bunlar Rüfailerdir.

(*) Gaziantep telaffuzu ile ”sır” demektir.

← Önceki Veri

Sonraki Veri →