Kaynakça

1. Kur’an-ı Hakim ve MeâI-i Kerim – Hasan Basri Çantay, Cilt 1,2,3.
2. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali – Prof. Dr. Süleyman Ateş
3. Sırrül Esrar – Seyyid Abdülkadir Geylani, Çev.A.Akçiçek Rahmet Yayın.
4. Onların Âlemi – Ahmed er  Rufai
5. Müsned – Ahmed b. Hanbel
6. Ansiklopediler
7. Buhari – Tecrid-i   Sarih, Terc. D.İ.B. Yayınları
8. İhyau Ulumid Din – M.Gazali
9. Sünen-İbn Mâce
10. Sünen-Nesâi
11. Şerhüş-Şifa- EI Kaari
12. Cabir- Tirmizi
13. Mezhepler Tarihi – M.Ebu Zehra
14. Mektubat, Sözler, Hakikat Nurları – M.Said-i Nursi
15. Hz. Peygamberin Dilinden Halifesi – İmran b. Hüseyn
16. İslâm  Tarihi, Hz. Muhammed ve İslâmiyet – M.Asım Köksal
17. Tefsiru’t Taberi – Tefsiru İbn Kesir
18. İmam Cafer – M. Ebu Zehra
19. Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri – Prof. Taftazani
20. Tac Tercümesi – Bekir Sadak
21. Binbir Hadis – Şemseddin Yeşil
22. Ariflerin Menkıbeleri – Çev.: Tahsin Yazıcı, MEB. Yayınları
23. •Varlık
•İslâm’da Mezhebler ve Yükseliş
•Günahsızlar
•İslam’da Yükselme
•Muhammed-İsa-Âdem
Kâzım YARDIMCı
24. Tefsir-12
25. Yaşar Nuri Öztürk – Eserleri

← Önceki

Sonraki →