KAYNAKÇA

Kur’an’ı Hakim ve Meâli Kerim

Cilt: 1,2,3. H. Basri Çantay

 

Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meâli

Prof. Dr. Süleyman Ateş

 

Ahmed b. Hanbel

Müsned

 

Aclûni, İsmail b. Muhammed

Keşfu’l Hafa, Beyrut – 1351/1952

 

Buhâri, Ebu Muhammed b. İsmail

Sahih-i Buhâri

 

Şemseddin Yeşil

Binbir Hadis, 1983-İstanbul.

 

Suyuti

Camiussağir, C.1-2, Çev. Abdullah Aydın, Aydın Yayın., İstanbul

 

Suyûti

Camiul Kebir.

 

Darimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman

Es-Sünen.

 

Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah El İsfehâni

Hilvetül Evliya, Mısır 1932

 

Mevlâna

Fihi Mâfih, Devlet Kitapları, M.E.B. 1974

 

Hazreti Peygamberin Dilinden Dört Halifesi, Terc. A.

Fikri Yavuz, Sönmez ;Neşriyat, 1981- İstanbul

 

Hamdi Akseki

İslâm Dini-İtikat, İbâdet, Ahlâk – Nur Yayın. Ankara 1983

    

Kâzim Yardımcı

Varlık, Bilmen Basımevi, 1974-İstanbul

 

Kâzim Yardımcı

İslâmda Mezhepler ve Yükseliş, Anadolu Yayıncılık, 1988-İzmir.

 

Kâzim Yardımcı

İnsanda Yükselme

 

Prof. Dr. Abdulkadir Karahan

Müslümanlığın Temel Bilgileri,Güneş Yayın. 1986-İstanbul

 

Mustafa Yağmurlu

Hz.Ali, Beyan Yayın. 1984- İstanbul

 

Maurice Bucaille

Tevrat, İnciller ve Kur’an, Terc. Dr. M. Ali Sönmez,

Diy. İşl. Bşk. Yayın. 1988-Ankara.

 

Müslim İbn. Haccac Ebü’l Hüseyn

Es-Sahih.

 

Kudsî Hadisler

Cilt : 1-2., Terc. Ahmet Varol, Madve Yayın., 1991-İstanbul.

 

Sadreddin Konevi

Kırk Hadis, Terc. Harun Ünal Vahdet Yayın. İstanbul-1984

 

İbnü’l Esir, İzzeddin Ali El Cezeri

El Kâmil Fi’t Tarih, Terc. İslâm Tarihi, Bahar Yayın. İstanbul.

 

Seyyid Abdülkadir Geylâni

Sırrül Esrâr, Çevr. A. Akçiçek, Rahmet Yayın. İstanbul.1964

 

Tirmizi, Muhammed b. İsa

Menâkıb

 

Tirmizi, Muhammed b. İsa

Sünen.

 

Mâlik Bin Enes

Muvatta

 

Mevlâna, Celaleddin-i Rûmi

Fihi Mâfih’ten Seçmeler, Haz. A. Gölpınarlı. 1989-Ankara

 

Bekir Sadak

Tac. Tercümesi , Cilt:1-2-3. İstanbul-1973

← Önceki

Sonraki →